RADYO TV SİNEMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Genelde iletişim, özelde radyo televizyon sinema kuramlarını ve bunların sanat kuramlarıyla ilişkisini kavrayabilme, 2- İletişim sürecinin tüm yönlerine hakim olabilme, 3- Genelde iletişimin, özelde radyo televizyon sinemanın disiplinlerarası bir alan olduğunu bilerek hareket edebilme ve diğer disiplinlerle ilişkiselliğinin farkında olabilme, 4- Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme, 5- Enformasyon toplumunda ve teknolojik gelişmelerde radyo televizyon sinema mecralarının sanatsal fenomenlerle de ilişkili olarak bulunduğu yeri değerlendirebilme,

Beceri

Beceri: 1- Öğrenme ve kendini geliştirme olanakları yaratabilme, 2- Medya sektörünü analiz ederek fikirler, çözümler ve farklı yaklaşımlar geliştirebilme, sanatsal olgulara yaratıcı eleştiriler getirebilme, 3- Bilimsel bir sorunsal kurgulayabilme ve bu sorunsalı enine boyuna inceleyebilecek bilimsel bir araştırma gerçekleştirebilme, kuram ve yaklaşım geliştirebilme, 4- İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip edebilme, Tutum, davranış ve mesleki yeterlilikler: 1- Uluslararası akademik arenada genelde sosyal bilimsel özelde ise iletişim ve radyo televizyon sinema alanında ufuk açıcı makaleler yayınlayabilme, sunumlar gerçekleştirebilme, araştırmalar yönetebilme, 2- Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme, 3- Demokratik, insan hakları temelli, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varabilme, ayırt edebilme ve bunlara karşı tutum sergileyebilme.

Yetkinlik

Program yeterliliklerinde; bilgi düzeyine ilişkin maddeler söz konusu programın müfredatı göz önünde bulundurularak özel olarak belirlenmiş, beceriler ile tutum ve davranışlara ilişkin maddeler ise Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nde yer alan maddelere paralel bir şekilde belirlenmiştir. 5-6-7-8-10 numaralı programın genel yeterlikler ve öğrenim kazanımları, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi ve sektörel yeterlilikleri ile uyumlu, 1-2-3-4-9-11-12 ise diploma programına özgü yeterliliktir.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.