Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması

Lisans Programlarında Önceki Öğrenimlerinin Tanınması

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarın kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya konservatuvar bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programları arasında Kurum İçi ve Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları birim yönetim kurullarınca belirlenerek Üniversitemiz Senatosunda görüşülüp, Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları için ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından onay alınan kontenjanlar ve senatoda görüşülen yatay geçiş koşulları Üniversitemiz http://ogrenci.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilir. Üniversitemiz programlarına Yatay geçiş başvuruları online yapılmakta olup, başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili birim yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Meslek yüksekokulu mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokullarının hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz ilan eder. Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.

Yabancı dille eğitim yapan programlara yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. Hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için (Yönetmelik) Tıklayınız . Ayrıntılı Bilgi İçin (Yönerge) Tıklayınız .

Lisansüstü Programlarda önceki öğrenmelerin tanınması

Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan başarılı öğrenciler, kendi programlarına kayıt oldukları tarih itibarıyla, Senatoca belirlenen asgari ALES/sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlayan adaylar başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yılında yatay geçiş yapılmaz.

Değişim Programları için

Değişim programları için Uluslararası Akademik İlişkiler Biriminden (Erasmus, Mevlana, İkili Antlaşmalar, Farabi) bilgi alınabilir. Link için tıklayınız .

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024