Akademik Danışmanlık

Ön Lisans ve Lisans Danışmanı

Öğrencilere, eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlar öğrencinin tüm eğitim süresi boyunca ders seçme, kayıt yenileme, değişim programları kapsamında devam edeceği ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetler ve kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyet süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Lisansüstü Tez Danışmanı

Danışman, o anabilim/anasanat/bilim/sanat dalında veya programda görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Anasanat/sanat dalları programlarında danışman, zorunluluk halinde, sanatta yeterlik ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından da atanabilir.

Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.

Danışman; tezsiz yüksek lisansta ders seçimi, dönem projesinin yürütülmesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ders seçimi, tez konusu verilmesi, tez çalışması ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında; sanatta yeterlikte ise ders ve uygulama seçimi, tez konusu verilmesi, tez çalışması, varsa tezle ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve proje çalışmasının yürütülmesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında görevli ve sorumludur.

Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlikte tez planı/projesinin ilgili enstitüye gönderilmesinden; doktorada tez planı/projesi önerisinin kabulünden sonra, tez çalışmasındaki görevi belirtilerek, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanın en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024