Genel Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans/Önlisans Programlarına Kabul Koşulları;

İstanbul Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarına ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS), Türkiye Bursları vb. yerleştirme sonuçlarıyla ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, her yıl kayıt tarihleri öncesi hazırlanan ve yayımlanan Yeni Kayıt Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Üniversitemiz diploma programlarına başvuru ve kayıt işlemlerinin planlama ve koordinasyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin;

Türkiye’de yükseköğretim programlarına (önlisans ve lisans) alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yapılmaktadır. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir. Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuracak öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı türlerinden en az 150 puan almak zorundadırlar.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (YDS ve eşdeğeri) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında hazırlık eğitimi görürler. İngilizce yeterliliği sağladıkları takdirde yerleştikleri Fakültede eğitimlerine devam ederler.

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için, her yıl İÜYÖS sınavı (İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı-Uluslararası Öğrenci Sınavı) yapılmaktadır. Türkiye Burslusu olarak yerleşenler hariç, Üniversitemiz diploma programlarına sadece İÜYÖS sınavı sonucu ile yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir.

İÜYÖS ve diğer yollarla üniversitemize yerleşen ve Türkçesi A1, A2 veya B1 seviyesinde olan öğrenciler en fazla dört yarıyıl zorunlu Türkçe hazırlık sınıfına devam edebilir. Türkçesi B2 seviyesinde olanlar kayıt hakkı kazandığı programa devam edebilir. Bu öğrenciler en geç programın üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe seviyesini en az C1 seviyesine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hâlâ B2 seviyesinde olanlar dil seviyesini C1 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemez. Bu şartlar, yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. Yurtdışında Türk Lisesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler İÜYÖS ve Yatay Geçiş ile geldiği takdirde Türkçeden muaf tutulmaz.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (YDS ve eşdeğeri) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında hazırlık eğitimi görürüler. İngilizce yeterliliği sağladıklarında yerleştikleri Fakültede eğitimlerine devam ederler. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız .

Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları

Üniversitemiz Lisansüstü programlarına öğrenci kabulü İÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim yönetmeliğinde belirtildiği üzere Genel Kontenjan ve Yurtdışı Kontenjan şeklinde gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Lisansüstü programlarına başvuracak olan adaylar, ilgili eğitim-öğretim yarıyılı için Enstitülerce belirlenen Genel ve Yurtdışı Kontenjanları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilen Lisansüstü Başvuru Kılavuzuna göre başvuru ve kayıtlarını yaptırırlar.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için;

Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında da ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için;

Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanı istenilmesi halinde ALES puanının %50’si, ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü;

Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için, senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.) lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili enstitüyü tıklayınız .

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024