AKTS

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
Üniversitemizde 2013-2014 yılından itibaren AKTS uygulama sistemine geçilmiştir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından 1980′lerin sonuna doğru geliştirilmiştir. Diğer bir deyişle: AKTS bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Böylece başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu kredi sistemi, son yıllarda, kurumsal, ulusal, uluslararası ve Avrupa ölçeğinde kredi toplama amacıyla da kullanılmaktadır. AKTS 1999′da kabul edilen Bolonya kararlarının temel hedeflerindendir.

AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Genellikle yükseköğretim kurumlarında kredi tanımı, öğretenle temasta bulunulan süre, öğrenme edinimleri ve öğrenci iş yükü gibi kıstaslara dayalı olmaktadır

AKTS, öğrencinin bir akademik yıl boyunca tam zamanlı çalışmasıyla oluşan öğrenci iş yükü yılda 36/40 hafta ve 1 kredi 25-30 saatlik bir çalışma saati yerine geçer. İş yükü öğrencilerin gerekli öğrenim çıktılarını tamamlamayı gerçekleştirmesine dayanır. AKTS’de öğrenci iş gücü, derslere devam, seminer, bağımsız çalışma ve sınavlar vb. içerir. Öğrenim çıktıları, öğrencinin öğreneceklerinin, anladıklarının belirlenmesinin veya uzun veya kısa süreli öğrenme ilerlemesinin yeterliliğinden sonra yapabileceklerinin yeterlilikleridir.

Öğrencinin performansı, yerel/ulusal notlarla belgelendirirlir. AKTS not eklemesi iyi bir uygulamadır. Kredi transferinde AKTS not derecesi, öğrencilerin temel istatistiklerine göre sıraya dizilir/belirlenir.Bu nedenle, öğrenci performansı hakkındaki istatistiksel verilerin olgunlaşması, AKTS not sistemine başvurmak için ön koşuldur

Ana hatlarıyla AKTS

  • AKTS bir programın amacına ulaşmak için gerekli olan öğrenci işyükü (student workload)’ne dayanan öğrenci merkezli bir sistemdir.
  • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. Ders saati, eğer bir ders teorik olarak yapılıyorsa, iş yüküyle ve dolayısıyla AKTS kredisiyle doğrudan ilişkilidir.
  • AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir birimdir.
  • AKTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik (yarıyıl veya sömestre) eğitime ise 30 AKTS kredisi verilir.
  • 1 Akademik yılda 60 AKTS ile denk geldiği düşünülürse: 1500-1800 saat/yıl (37,5 – 45 hafta/yıl), demek ki: 1 AKTS = 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir.

Dersler için AKTS kredisinin belirlenmesi

Akademisyenler ise derslere AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar çünkü AKTS prensiplerine göre derslerini yeniden kredilendirirken öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunlulukta derslerin içeriklerinin yenilenmesine ve dolayısıyla eğitim kalitesinin artmasına yol açmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir. Dersler için AKTS kredisinin belirlenmesinde göz önüne alınması gereken en önemli unsur, bir akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur.

İstanbul Üniversitesinde AKTS Kredilerinin Sağlanması

AKTS öğrenim çıktılarının ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. AKTS sistemi öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi, tanınmayı ve geçerliği kolaylaştırmayı amaçlar. AKTS, yükseköğrenimde yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenim etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.

AKTS kredileri öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarını başarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenim çıktıları başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceği, anlayacağı ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Ulusal ve Avrupa yeterlikler çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.

İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarını kazanmak için gereken tüm öğrenme aktivitelerini (derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) tamamlamak için harcayacağı zamanı tanımlar.

Örgün öğretimde bir akademik yıldaki tanımlanmış iş yükü ve bağlantılı öğrenim çıktıları 60 AKTS’ye tekabül eder. İstanbul Üniversitesi’nde 1 AKTS kredisi 25 saate karşılık geldiğinden, bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü 1500 saattir.

Tüm programlarımızın akts tablosu içerir ders izlenceleri program başlıkları altında yarıyıllara göre mevcuttur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024