BİLİM TARİHİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: • Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak • Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak • Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak

Beceri

Beceri: • Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanabilmek • Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmak Tutum: • Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmede ekip kurabilmek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek • Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri karşılayabilmek • Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilmek • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilmek • Bir kaynak dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşabilmek • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olmak

Yetkinlik

Bilim Tarihi Programı, genel yeterlikler ve öğrenim kazanımları açısından, öğrencilerin kuramsal bilgi ve bilişsel beceri kazanması, sorumluluk alıp araştırma yapabilmesi, öğrenme becerilerini artırması, disiplinlerarası çalışmalar yapabilmesi, sosyal farkındalık geliştirmesi ve kendi bilim sahasında yetkinliğe ulaşabilmesi gibi hususlarda Ulusal Yeterlik Çerçevesi ile uyum içerisindedir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.