KİŞİLERARASI İLETİŞİM, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Bilgi

1- kişilerarası iletişim disiplininin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilmek ve kişilerarası iletişim disipliniyle olan bağlantılarını kurabilme 2- İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi, birikim ve deneyimini kazanabilme 3- kişilerarası iletişim disiplininden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma, reklam gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme 4- kişilerarası iletişim disiplinine yönelik araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve uygulayabilme

Beceri

1-kişilerarası iletişim disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme yeteneğini kazanabilme 2-Topluluk önünde sunum yapabilme, düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim becerilerini elde edebilme

Yetkinlik

1- kişilerarası iletişim mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme 2- Ulusal ve uluslararası arenada reklam disiplini ile bağlantı olabilecek güncel olay ve durumları takip edebilme ve reklam disiplini perspektifinden değerlendirebilme 3- kişilerarası iletişim uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, yetkinlik ve deneyimleri edinebilme

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.