HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

1- Halkla ilişkiler disiplininin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilmek ve halkla ilişkiler disipliniyle olan bağlantılarını kurabilme 2- İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi, birikim ve deneyimini kazanabilme 3- Halkla ilişkiler disiplininden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma, reklam gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme 4- Halkla ilişkiler disiplinine yönelik araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve uygulayabilme

Beceri

Beceri: 1- Kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi, etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin ve reklam disiplininin önemli çalışma alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme ve uygulamaya aktarabilme 2-Halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme yeteneğini kazanabilme 3- Topluluk önünde sunum yapabilme, düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim becerilerini elde edebilme

Yetkinlik

Tutum: 1- Halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme 2- Ulusal ve uluslararası arenada halkla ilişkiler disiplini ile bağlantı olabilecek güncel olay ve durumları takip edebilme ve halkla ilişkiler disiplini perspektifinden değerlendirebilme 3- Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, yetkinlik ve deneyimleri edinebilme

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.