DİN SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı DİN SOSYOLOJİSİ Kod SOSY4164
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYNUR ERDOĞAN

Dersin Amacı

Din Sosyolojisinin konularının kurucu sosyologların gündemindeki yeri ve çağdaş̧ sosyologların din ile toplum ilişkisine dair geliştirdikleri açıklama biçimleri betimlenerek öğrencinin din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz edebilecek ve modern toplumda dinin konumunu tahlil edebilecek düşünsel yetileri kazanması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste Din Sosyolojisini akademik bir disiplin haline getiren tarihi, düşünsel koşullar açıklanacaktır ve teorisyen sosyologların görüşleri çerçevesinde din ve toplum ilişkileri anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

1. Dini olay ve olgulara Sosyolojik bakabilme 2. Din ve din kurumunun sosyolojik yönden analizi ve temel kavramlar 3. Dinin toplumsal ve kültürel değişim arasındaki ilişkisi 4. Dinin toplum üzerine etkisi 5. Din Sosyolojisinin tarihsel gelişimi

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, Sunumlar, Gurup çalışması ve Tartışma.

Kaynaklar

1. Dobbelaere, K. (2012). Sekülerleşmenin anlamı ve kapsamı. Din sosyolojisi – Çağdaş gelişmeler içinde. (Der. Peter B. Clarke, Çev. Mehmet Süheyl Ünal). Ankara: İmge Kitabevi, s. 11-35. 2. Günter Kehrer, Giriş, Din Sosyolojisi içinde (Der. Y. Aktay, M.E. Köktaş), Vadi Yayınları, Ankara, 2007. 3. İbrahim Keskin, Postmodernizm ve Din, Modernizmin Kıskacından Postmodern Dünyaya Din ve İslam, Sentez Yayıncılık, 2014. 4. John Bird, Din sosyolojisi nedir, İstanbul, Lotus Yayınları, 2015. 5. Malcolm B. Hamilton, Din ve Anlam, Çev. A. Vahap Taştan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 9, 2000, ss. 529-537. 6. Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarlığı, İstanbul, Dem Yayınları, 2004. 7. Mustafa Aydın, Türkiye’de Din Sosyolojisi Çalışmaları: Tarihsel Gelişim ve Bazı Yönelimler, Din Sosyolojisi içinde (Der. Y. Aktay, M.E. Köktaş), Vadi Yayınları, Ankara, 2007, ss. 345-369. 8. Öztürk, I. (2015). İmam Hatip Okulları – İnanç, Siyaset ve eğitim. (Çev. Hazal Yalın & Egemen Özkan). İstanbul: Kitap Yayınevi. 9. Peter Berger, Dini kurumlar, Toplumbilimi yazıları içinde, Derleyen ve Çeviren: Adil Çiftçi, Anadolu Yayınları, İzmir 1999, ss. 71-89. 10. Philip S. Gorski, Sekülerleşme Tartışmasını Tarihselleştirmek, Din Sosyolojisi Elkitabı içinde, Ed. Michele Dillon, İstanbul, Paradigma Yayınların, 2014, ss. 159-177. 11. Volkan Ertit, Birbirinin Yerine Kullanılan İki Farklı Kavram: Sekülerleşme ve Laiklik, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt/Volume: 9, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2014.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.