İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ Kod İKTB2009
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AZİZ BURAK ATAMTÜRK

Dersin Amacı

Öğrencinin bugünkü İktisadi sistemi ve Dünya İşbölümünü algılayabilmesi için daha önceki kuramsal yaklaşımları ve teorileri de bilmesi gerekmektedir. Ekonomi, toplumsal yaşamın her alanını belirleyen ve aynı zamanda sürekli gelişen ve değişen bir disiplindir. Bu yüzden İktisat alanında çalışan bir öğrencinin sadece bugünkü iktisadi kavramları ve yaklaşımları değil, ayrıca dünden bugüne iktisadi düşüncenin gelişim sürecini ve bunun teorik yansımalarını da öğrenmesi önemlidir. Bu derste bu gelişim süreci ve bilgi birikimi anlatılmaktadır.

İçerik

Bu dersin içeriği, iktisadi düşüncenin Feodal sistemden kapitalizmin doğuşuna ve kapitalizmin doğuşundan da günümüze kadar kuramsal gelişimidir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler bu dersi tamamladığında öncelikle, düşüncelerin gelişiminde siyasi ve sosyal koşullardan daha fazla maddi koşullar ve ekonomik alt yapının belirleyici olduğunu öğrenecelerdir.. Ayrıca ne zaman teknoloji ve bilim değişse toplumsal yaşam ve ekonomik yaşamın da değiştiğini ve bunun yeni iktisat teorilerini ve iktisadi düşünceleri doğurduğunu anlayacaklardır. Böylece İktisadi sorunları statik bir olgu olarak değil, dinamik ve sürekli gelişen bir süreç olarak kabul edecek ve daha objektif analizler yapacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim yöntemi öğrenciyle katılımcı interaktif bir ders işleme yöntemidir. Öğrenciyi sadece dinleyici konumunda bırakan, sorgulamayan, her verileni doğru kabul eden anlayıştan sıyırıp, öğrenciye anlatılanlara bilimsel kuşkuculukla yaklaşan bir alışkanlık kazandırmayı amaçlayan, sık sık soru sorma yöntemine başvurarak ders aktarımının dışında kalan öğrencinin derse mümkün olduğu kadar katılımını sağlamak yoluyla öğrencinin dikkatini sürekli kılmayı amaçlayan dinamik bir karşılıklı etkileşim yöntemi Uygulanmaktadır. Böylece yıllarca ezberci eğitimin pasifize ettiği öğrenciye karşılıklı tartışabilme yeteneği de kazandırılmak istenmektedir

Kaynaklar

1-Leo Huberman/Feodal toplumdan Yirminci Yüzyıla 2-Lohn Kenneth Galbraith/İktisat Tarihi 3-Gülten Kazgan/ İktisadi Düşünce Tarihi 4-Çiğdem Şahin/ “Kapitalizm ve Yoksulluk” Bu kitaptan Azgelişmişlik Kuramları bölümü, Keynesyen iktisat bölümü ve Kapitalizmin Tarihsel Dönüşümleri bölümü işlenmektedir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersi öncelikle, düşüncelerin gelişiminde siyasi ve sosyal koşullardan daha fazla maddi koşullar ve ekonomik alt yapının belirleyici olduğunu savunarak; ayrıca ne zaman teknoloji ve bilim değişse toplumsal yaşam ve ekonomik yaşamın da değiştiğini ve bunun yeni iktisat teorilerini ve iktisadi düşünceleri doğurduğunu ıspatlamaya çalışarak diyalektik, dinamik, sentezci ve objektif bir yaklaşımın eğitime nasıl uygulanabileceğini göstermektedir..

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.