İNSAN ZİHNİ VE EDEBİYAT

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN ZİHNİ VE EDEBİYAT Kod SSYJ9080
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, özellikle antikçağdan günümüze ulaşan metinler ışığında insan ve edebiyat ilişkisini ele almaktır.

İçerik

Bu derste insan zihnini besleyen edebi çalışmaların niteliği üzerinde durulacak ve zihin, dil ve düşünce ilişkisi irdelenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler antikçağdan günümüze dil ve edebiyatın bilimlerle olan ilişkisini öğrenecek, belli başlı filozof ve edebiyatçıların eserlerinden örnekler üzerinde incelemeler yaparak felsefi ve bilimsel çalışmalarda dil ve anlatımın önemini kavrayacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum yoluyla öğretim, Tartışma, Soru-Cevap.

Kaynaklar

Boethius, Philosophiae Consolatio: Felsefenin Tesellisi, çev. Ç. Dürüşken, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006. Dürüşken, Ç., “Zindana Düşen Işık: Felsefe ve Boethius,” Festschrift In Honor Of Teoman Duralı: Teoman Duralı'ya Armağan. Bir Felsefe-Bilim Çağrısı, Cengiz Çakmak (ed.), Dergah Yayınları, İstanbul, 2008, ss.206-215. Erasmus, Stultitiae Laus: Deliliğe Övgü, çev. Ç. Dürüşken, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2009. Augustinus, Confessiones: İtiraflar, çev. Ç. Dürüşken, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010. Dürüşken, Ç., "Roma'da Entellektüelliğin Temeli: Cicero'nun Humanitas Anlayışı", İ.Ü.E.F. Klasik Filoloji Seminerleri, İstanbul, 2004, no.1, ss.1-9. Uygur, Nermi, İnsan Açısından Edebiyat, YKY, 2009.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Temel kavram ve kuramların, temel kaynakların öğrenilmesi; soru sorma, araştırma yapma ve analiz etme becerisinin kazanılması.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.