GÖK MEKANİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı GÖK MEKANİĞİ Kod ASUB3008
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET TAŞKIN ÇAY

Dersin Amacı

Özellikle Güneş sistemi içindeki cisimler olmak üzere, gök cisimlerinin yörünge ve konumlarının tayin yöntemlerinin öğretilmesi.

İçerik

Öğrencilere gök mekaniğinin dayandığı temel prensiplerin öğretildiği bu derste, öncelikle temel dinamik konuları ele alınmaktadır; eğrisel hareketin kinematiği, alan hızıi eğrisel hareketin dinamiği, bir kürenin potansiyeli, tanecik sistemleri gibi alt başlıklarlakonu anlatılmaktadır. Daha sonra merkezsel kuvvet tesiri altında hareketin temel özellikleri, alan hızı, lineer ve açısal hızlar, açısal momentum ve enerji integralleri gibi altbaşlıklarla incelenmekte ve yörünge denklemi çıkarılmaktadır. Bunların ardından iki cisim problemi tanıtılmakta; başlangıç konum ve hızından yörünge elemanlarının elde edilmesi gösterilmektedir. Kepler denklemi çıkarılmakta ve çözümü gösterilmektedir. Kepler denklemi kullanılarak başlangıç konum ve hızından farklı yörüngelerde konum tayininin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Son olarak, göksel koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler ve yörünge elemanları bilinen cisimlerin göksel koordinatlarının tayini anlatılmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin temel dinamik konularını anlamaları, eğrisel hareket ve tanecik sistemlerini kavramaları, Merkezsel kuvvet tesiri altında hareketi anlayarak, Kepler yasalarını fiziksel temelleriyle öğrenmeleri, Yörünge denklemini ve bunun farklı yörüngelere uygulanmasını öğrenmeleri, İki cisim problemini ve Kepler denklemini anlayıp, denklemin çözümünü öğrenmeleri, Bir cismin yörünge elemanlarının verilmesiyle, farklı yörüngelerde konum tayini yapabilmeleri, Göküresi üzerinde tanımlanmış koordinat sistemleri arasında geçiş yapmaları.

Yeterlilik İlişkisi

Ders klasik şekilde, öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerle tartışmalar ve uygulamalar şeklinde işlenmektedir.

Kaynaklar

1) Introduction to Celestial Mechanics, 1963, S. W. McCuskey, MA: Addison-Wesley, ISBN-10: 0201045702 2) Fundamental Astronomy, Fifth Edition, 2007, H. Karttunen et al. (eds.), Springer Berlin Heidelberg New York, ISBN 978-3-540-34143-7 3) Orbital Motion, Fourth Edition, 2005, A.E. Roy, Institute of Physics Publishing, Institute of Physics, Bristol UK, ISBN 0-7503-10154 4) Physics for Scientists and Engineers, Sixth Edition, 2004, R.A. Serway, Thomson Brooks/Cole, ISBN 0534408427

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1. maddeye yüksek katkıda bulunurken, 2. maddeye katkısı orta derecede, 3,4,5,6,7,8. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.