MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- İktisadî, malî, hukukî ve sosyal olgularla maliye ilke, kavram ve olguları bağdaştırabilmek; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilmek. 2- İktisadî, malî, hukukî ve sosyal çevreye dair bilgileri edinmek, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olmak. 3- Öğrenim sürecinde elde edilen iktisat ve maliye alanına ilişkin tarihsel, kuramsal ve mevzuata yönelik ve üst düzey yöneticilik için gerekli bilgiler edinmek ve bunların işlevlerini ve faydalarını ayırt edebilecek donanıma sahip olmak.

Beceri

Beceri: 1- Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilmek, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilmek. 2- Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu kavramak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli olarak yenileme becerisini edinmek. 3- Temel malî, iktisadî, hukukî ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilmek ve teknik analiz becerisini elde edebilmek. 4- Türk dilini etkin kullanabilme becerisini geliştirmek; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Tutumlar: 1- Temel maliye ve iktisat modellerini analitik olarak kavramak ve ifade etmek; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilmek. 2- Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilmek. 3- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanmak; kendine güven ve girişim gücüne sahip olmak; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana almak.

Yetkinlik

Yetkinlik: Programda Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınarak, maliye alanında öğrencilere iktisadi ve hukuki yönleriyle maliye alanında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgileri kullanabilme, maliye ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu verilerden hareketle malî ve hukukî sorunları çözümleyebilme, takım çalışmasında karmaşık sorunlar karşısında takımın bir üyesi olarak gerekli sorumlulukları alabilme, maliye alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, maliye alanındaki verileri toplamada bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve sahip olduğu maliyeye ilişkin bilgileri bireysel kariyerine yansıtabilme gibi yetkinliklerdir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.