İNGİLİZCE İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

1. Ekonomi disiplinine ilişkin temel kavramların ve modellerin bilgisi 2. Disiplinde yaygın olarak kullanılan matematik ve nicel konuların bilgisi 3. Yerel, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin bilgi 4. Ekonomik kurumlara ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi 5. Ekonomi politikalarına ilişkin analitik ve olgusal bilgi 6. İş dünyasında ve iktisadın belirli uzmanlık alanlarında kullanılan analiz yöntemlerinin bilgisi 7. Tarih, hukuk ve sosyal bilimlerin ekonomi ile ilgili diğer konularına ilişkin ön, temel bilgi

Beceri

1. Toplumsal değişimi, güncel ve tarihsel gelişmeleri, politikaları yorumlamada kavramları ve analitik araçları kullanarak akıl yürütme becerisi 2. Sosyal bilimlerde alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemleri bilgisini uygulayabilme becerisi

Yetkinlik

1. Öğrenim sürecinde edinilen bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarma yetkinliği 2. Öğrenim sürecinde edinilen bilgi ve becerileri çalışma ortamında değerlendirme ve uygulama yetkinliği

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.