ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunma.
2 Alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirme.
3 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psiko-sosyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve yeni uygulamalar geliştirme.
4 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme, analiz edebilme ve çözüm üretebilme, projelerde yer alma.
5 Çalışma yaşamına yönelik ilke ve normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme, analiz edebilme ve çalışma yaşamına yönelik sorunları tespit edebilme ve çözüm üretebilme.
6 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını ülkenin koşulları ve uluslar arası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme, yorumlayabilme ve katkı sağlayabilme.
7 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilmek; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilmek ve karar süreçlerinde kullanabilme.
8 Disiplinlerarası düşünebilme ve ekip çalışmaları gerçekleştirebilme.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket etme.
10 Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024