ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

1. Sosyal siyaset, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, insan kaynakları ve iş hukuku alanlarında kuramsal tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Alanın temel ve güncel literatürüne hakim olmak. 3. Doktora düzeyindeki bir araştırmanın gerektirdiği, veri toplama, analiz yapma ve yorumlamaya ilişkin yöntem bilgisine sahip olmak. 4. Alanla ilgili yeni kavramlar üretmek ve yaklaşımlar geliştirmek.

Beceri

1. Bilimsel katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı veya araştırma projesini bağımsız olarak gerçekleştirebilmek. 2. Alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak yeni düşünce, model, yöntem ve uygulamalar geliştirebilmek. 3. Farklı disiplinlerden araştırmacılar ile ortak çalışmalar yürütebilmek.

Yetkinlik

1. Ekonomik ve toplumsal olgu, olay ve gelişmeleri sosyal adalet bakış açısıyla değerlendirmek. 2.Bilimsel çalışmalarında; etik değerler, akademik ilkeler ve evrensel normları gözeterek hareket etmek. 3. Hayat boyu öğrenme prensibini içselleştirmek; bilimsel gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli yenilemek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024