İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İş Hukukunun konusu ve nitelikleri, İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş Hukukunun kaynakları, İş Hukukunun temel kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri), İş Kanununun kapsamı
2 İş sözleşmesi (tanımı, unsurları, hukuki niteliği, türleri), İş sözleşmesinin yapılması (Tarafların ehliyeti, sözleşme serbestisinin sınırlanması)
3 İş sözleşmesinden doğan borçlar (İşçinin ve İşverenin karşılıklı borçları)
4 İş sözleşmesinin sona ermesi (sözleşmeyi bildirimsiz sona erdiren durumlar, iş sözleşmesinin süreli fesih yoluyla sona erdirilmesi, iş güvencesi, haklı nedenle- derhal fesih)
5 Çalışma koşullarında esaslı değişiklik kavramı ve değişiklik feshi
6 İşçi ve işveren kuruluşları kavramı ve unsurları, sendika özgürlüğü ve hakkı (bireysel sendika özgürlüğü, kolektif sendika özgürlüğü, sendika özgürlüğünün korunması)
7 İşkoluna göre sendikalaşma ilkesi, kuruluş türleri ve kurulma koşulları, kuruculuk koşulları, kurucu sayısı, kuruluş işlemleri
8 İşçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, İşçi ve işveren kuruluşlarının işleyişi (Organları, gelir ve giderleri)
9 İşçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, yasak faaliyetleri, denetimi, faaliyetlerinin durdurulması, sona ermesi
10 Toplu iş sözleşmesi hakkı ve özerkliği, tanımı, muhtevası, hukuki niteliği
11 Toplu iş sözleşmesinin yapılması (kapsamı ve düzeyi, ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti ve itirazı, toplu görüşmeye çağrı ve toplu görüşme, imzalanması ve şekli)
12 Toplu iş uyuşmazlıkları hakkında genel bilgiler, arabuluculuk, Toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma, özel hakeme başvurma
13 Grev ve lokavt( grev-lokavt kararları ve uygulanması, sonuçları, sona ermesi)
14 Grev-lokavt yasakları ve erteleme
15 Kanundışı grev ve lokavt
16 Sosyal güvenlik kavramı ( Tanımı, amaçları, yöntemleri)
17 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi (Sistemin ana özellikleri, sosyal güvenliğin hukuk sistemimizdeki yeri, diğer hukuk dallarıyla olan ilişkileri)
18 Sosyal sigortaları biçimlendiren temel ilkeler - Sosyal sigortaların özellikleri
19 Sosyal sigortaların finansmanı ve primler
20 İşveren yükümlülükleri
21 Sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık
22 Sosyal sigorta türleri itibariyle kısa vadeli sigorta kolları( İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası)
23 Sosyal sigorta türleri itibariyle uzun vadeli sigorta kolları( Maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası)
24 İşsizlik sigortası (Tanımı, kapsamı, finansmanı, yararlanma koşulları, yardımları)
25 Hizmetlerin birleştirilmesi (Farklı sigortalılık hallerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi)
26 Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine göre yabancı ülkelerde geçen hizmetlerin birleştirilmesi
27 Hizmetlerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi (Yurt İçi Hizmet Borçlanması)
28 Yurt dışı hizmet borçlanması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024