İCRA-İFLAS HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İcra Hukukuna Giriş ve İcra Teşkilatı
1 İcra Hukukuna Giriş ve İcra Teşkilatı
2 Şikayet
2 Şikayet
3 İlamsız İcrada Takip Talebi ve Ödeme Emri
3 İlamsız İcrada Takip Talebi ve Ödeme Emri
4 İtiraz ve İtirazın Hükümden Düşülmesi
4 İtiraz ve İtirazın Hükümden Düşülmesi
5 Takibin İptali, Menfii Tespit ve İstirdat Davaları
5 Takibin İptali, Menfii Tespit ve İstirdat Davaları
6 Haciz Kavramı, Haczin Şartları ve Hukuki Mahiyeti
6 Haciz Kavramı, Haczin Şartları ve Hukuki Mahiyeti
7 Haczin Konusu ve Mahcuz Mala İstihkak Davası
7 Haczin Konusu ve Mahcuz Mala İstihkak Davası
8 Hacze İştirak
8 Hacze İştirak
9 Genel Olarak Paraya Çevirme, Menkullerin ve Gayrimenkullerin Paraya Çevrilmesi
9 Genel Olarak Paraya Çevirme, Menkullerin ve Gayrimenkullerin Paraya Çevrilmesi
10 Paraların Paylaştırılması ve Aciz Vesikası
11 Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
12 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
13 İlamların İcrası ve İhtiyati Haciz
14 Pratik Çalışma
15 Takipsiz İflas
16 İflasın Ertelenmesi
17 Takipli İflas: Kambiyo Senetlerine Dayanan Takip
18 Takipli İflas: Adi (Genel) İflas Yoluyla Takip
19 İflas Davası, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yargılama ve Hüküm
20 İflâs Masasının Teşkili
21 İflâsın Kaldırılması
22 İflâsın Açılmasının Hukuki Sonuçları
23 İflas Masasının Tasfiyesi
24 Alacakların İncelenmesi ve Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
25 Masanın Tasfiyesi
26 İflâsın Kapanması
27 Konkordato
28 İptal Davası

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.