SAĞLIK HUKUKU (TIP HUKUKU)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş-Tıbbi Müdahalelerde Hukuka Uygunluk Koşulları 1-Rıza,2-Aydınlatma,3-Tıp Mesleğini İcra Etmeye Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından Yapılması, 4-Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Kabul Gören Verilerine Uygun Olması,5- Tıbbi Müdahalenin Kanunen Öngörülmüş Amaçlara Uygun Olması *Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun?un ilgili hükümleri
2 Tıp Hukuku Dersininin Özel Hukuk Kapsamı İle İlgili Genel Giriş Ceza Hukuku İle İlgili Ortak Kavramlar(Temel Kavramlar, Tıp Hukukunun Kaynakları)
3 Tıbbi Müdahale İlişkisinin Genel Çerçevesi (Sözleşme, Haksız Fiil, Vekâletsiz İş Görme Olasılıkları) Tıbbi Müdahale Sözleşmesi (Kuruluş, Görünüm Şekilleri, Unsurlar) Tıbbi Müdahale Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri (Genel Olarak), Sözleşmenin Sona Ermesi
4 Tıbbi Müdahale İlişkisinden Kaynaklanan Sorumluluk Hekimin Sorumluluğu, Hastanın Sorumluluğu Tazminat Sorumluluğunun Unsurları (Hukuka Aykırı Eylem)
5 Tıbbi Faaliyetlerle İlgili Suç Tipleri
6 Tıbbi Faaliyetlerle İlgili Suç Tipleri
7 Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Unsur; Rıza Ve Aydınlatma Yükümlülüğü
8 Sorumluluğun Koşulu Olarak Kusur Ve Kusurun Belirlenmesi Sorumluluğun Koşulu Olarak İlliyet Bağı Ve Zarar
9 Sorumluluğun Sonucu; Tazminat Davası Başvuru Yolları Ve Yargı Yolu Uyuşmazlığı (İdare Hukukunun Kattığı Özellik
10 Özel Olarak Hasta Hakları
11 Ceza Muhakemesi Hukukunda Sağlık Mesleği Mensuplarına İlişkin Düzenlemeler
12 Ceza Muhakemesi Hukukunda Sağlık Mesleği Mensuplarına İlişkin Düzenlemeler
13 Kusurun Tespiti İle İlgili Vaka Örnekleri ve Uygulamadan Örnekler
14 Kusurun Tespiti İle İlgili Vaka Örnekleri ve Uygulamadan Örnekler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024