MİLLETLERARASI HUKUK (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Milletlerarası Hukukun Tanımı, Gelişimi ve Ayırt Edici Özellikleri
1 Milletlerarası Hukukun Tanımı, Gelişimi ve Ayırt Edici Özellikleri
2 Milletlerarası Hukukun Dayanağını Açıklayan Teoriler
2 Milletlerarası Hukukun Dayanağını Açıklayan Teoriler
3 Milletlerarası Hukukun Kaynakları
3 Milletlerarası Hukukun Kaynakları
4 Milletlerarası Hukukî İşlemler
4 Milletlerarası Hukukî İşlemler
5 Tek Taraflı Hukukî İşlemler: -Tanıma, Vazgeçme, Tebliğ ve Protesto, İki Taraflı Hukukî İşlemler:-Andlaşma ve Tanımı
5 Tek Taraflı Hukukî İşlemler: -Tanıma, Vazgeçme, Tebliğ ve Protesto, İki Taraflı Hukukî İşlemler:-Andlaşma ve Tanımı
6 Andlaşma Yapma Yetkisi Andlaşma Akdetme Usulü
6 Andlaşma Yapma Yetkisi Andlaşma Akdetme Usulü
7 Andlaşma Metninin Hazırlanması ve Tevsiki, Andlaşmanın Bağlayıcılık Kazanması ve Yürürlüğe Girişi
7 Andlaşma Metninin Hazırlanması ve Tevsiki, Andlaşmanın Bağlayıcılık Kazanması ve Yürürlüğe Girişi
8 Çekinceler
8 Çekinceler
9 İç Hukukta Andlaşma Akdi, Türkiye Cumhuriyeti Uygulamasında Andlaşmaların Akdi
9 İç Hukukta Andlaşma Akdi, Türkiye Cumhuriyeti Uygulamasında Andlaşmaların Akdi
10 Andlaşmaların Hukukî Geçerlilik Koşulları
11 Andlaşmaların Üçüncü Devletler Üzerindeki Etkileri, En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
12 Andlaşmaların Yorumlanması, Andlaşmaların Sona Ermesi
13 Andlaşmaların Sona Ermesi
14 Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk Kaynakları Arasındaki İlişkiler (Kaynaklararası İlişkiler)
15 Milletlerarası Hukukun Kişileri, Devletler, Milletlerarası Teşkilâtlar, Gerçek Kişiler, Devletin Unsurları
16 Tanıma, Devletin Tanınması, Hükümetin Tanınması, De jure, De facto Tanıma, Tanımanın ve Tanımamanın Mili Hukuk Açısından Sonuçları
17 Milletlerarası Teşkilâtlar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi
18 Avrupa Konseyi
19 Gerçek Kişilerin Milletlerarası Hukuk Kişiliği, İnsan Haklarının Korunması Sürecinde Gerçek Kişilerin İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Koşulları, Savaş Suçlularının Yargılanması ve Cezalandırılması
20 Kuvvet Kullanma Yasağı ve Meşru Müdafaa Hakkı
21 Milletlerarası Hukukta Uyuşmazlıkların Barışçıl Yoldan Çözümü Usulleri
22 Milletlerarası Hukukta Devletin Yer ve Kişiler Üzerindeki Yetkisi
23 Devletin Ülkesi: Kara Ülkesi, Ülkesel Egemenlik
24 Hava Ülkesi
25 Deniz Ülkesi
26 Milletlerarası Yetkiye Tabi Deniz Alanları
27 Devletin Yargı Bağışıklığı
28 Diplomatik İmtiyaz ve Muafiyetler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024