ÇAĞDAŞ KURAMCILAR VE KLASİK FİLOLOJİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Nietzsche'de trajik kültür ve klasik filoloji bağlamında zamanın ruhunu kavrama yönelimleri.
2 Marx'ın üretim biçimleri konusundaki yaklaşımlarının klasik filolojiye yönelik etkileri.
3 Freud'da bilinçaltı ve klasik filolojinin insana yönelen araştırmaları.
4 Saussure'de dil - dil yetisi - söz ayrımlarının filolojinin gelenekneksel yaklaşımlarına etkisi.
5 Barthes'da "metin"in tanımı ve yapıtın müellifle ilişkisinin klasik filolojinin "klasik yapıt"a yönelik bakışına etkileri.
6 Kristeva'da metinlerarasılığın gündeme getirdiği klasik filoloji sorunları.
7 Deleuze-Guattari'de köksapsı düşünme ve klasik filolojide tarihsellik.
8 Derrida'daki yapısöküm ve différance'ın klasik filolojinin sınırlarını yeniden belirlemede rolü.
9 Foucault'da bilginin arkeolojisi ve yeni tarihselciliğin klasik filologlar üzerindeki etkisi.
10 Raymond Williams'da kültürül sınıflandırılması ve klasik filolojinin çalışma alanı.
11 Hayden White'da meta-tarih ve klasik filolojiye mecazları incelemenin sağladığı imkânlar.
12 Edward Said'in sömürgecilik-sonrası okumalarının Avrupa-merkezli klasik filolojinin bakış açıları üzerindeki etkisi.
13 Judith Butler'da toplumsal olarak inşa edilen cinsiyet ve geleneksel klasik filolojinin cinsiyetçi bakış açıları.
14 Jean Baudrillard'da hiper-gerçeklik ve klasik filolojide antikçağın yeniden okunmasının imkanı.
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.