FİZİKSEL ÖLÇÜMLERDE HATA ANALİZİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Belirsizlik, doğruluk ve hassasiyet kavramları
2 Hataların yayılması: Toplama,çıkarma, bölme işlemlerinde hata hesabı
3 Olası hata, rastgele ve sistematik hata
4 Standart sapma ve ortalamanın standart sapması, tek bir ölçümde standart sapma
5 Verilerin reddedilmesinde Chauvenet'in kriteri
6 Ağırlık ortalama ve hatasının hesabı
7 Lineer ve çoklu regresyon yolu ile katsayılar ve belirsizliğinin hesabı
8 Korelasyon katsayısının hesabı ve yorumlanması
9 İnterpolasyon ve Extrapolasyon
10 Normal ve Poission dağılımları ve belirsizliklerinin hesabı
11 Anakütle ve örneklem
12 Hipotez testleri: t-testi, F-testi, Ki kare testi ve tablolarının kullanımı
13 Kovaryans ve Korelasyon
14 Yıldızların temel astrofizik parametrelerine ait hata hesabı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023