TATLI SULARDA İSTİLA EKOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı TATLI SULARDA İSTİLA EKOLOJİSİ Kod BYLJ4342
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜLŞAH SAÇ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İstila ekolojisinin tanımlanarak istila aşamalarının öğrenilmesi, Türkiye tatlısularında bulunan istilacı omurgalı ve omurgasız türlerini inceleyerek bunların ekosistem hizmetleri üzerindeki tahrip edici etkilerinin öğrenilmesi

İçerik

Günümüzde pek çok sucul canlı besin olarak üretilmek, bilimsel araştırma, biyolojik mücadele, sportif, hobi, akvaryumculuk ve süs amaçlı olmak üzere bilinçli olarak doğal yayılış alanları dışına taşınmaktadır. Bunun dışında, hedef dışı türler de yeni yayılış alanına istemsiz olarak taşınarak önemli sorunlara yol açmaktadır. Ancak doğal yayılım alanı dışına taşınarak istila özelliği gösteren bu yabancı türler ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri açısından tahrip edici özellik kazanabilmektedir. Biyolojik istila uzamsal ve zamansal bir süreç olup Taşınma, Yerleşme, Yayılma ve Etki olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaları tamamlayan istilacı tür, ortamdaki diğer türler ve hatta ekosistem hizmetleri üzerinde düşükten yükseğe farklı düzeylerde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Biyolojik çeşitliliğe karşı en büyük tehditlerden biri kabul edilen istilacı türler, yerel türler ve ekosistem işleyişi üzerinde başlıca rekabet, predasyon, melez oluşturma, hastalık taşıma, habitat ve ekosistem tahribatı yollarıyla ekolojik risk oluşturmaktadır. İstilacı türlerin ekosistem işleyişini bozan bu doğrudan ve dolaylı etkilerini önlemek için hızlı bir farkındalık ve mücadele programları uygulanmaktadır. Bu amaçla yeni türlerin girişinin hızlı tespiti ve izlenmesi, bunun devamında biyolojileri, ekolojileri ve etkileri hakkında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Mücadele aşamasında ise türün davranışına ve biyolojik özelliklerine göre bir yöntem belirlenerek uygulamaya koyulmalıdır.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli power point sunumları. Ders notları ile birlikte sözlü anlatım.

Kaynaklar

Invasive species : detection, impact, and control / Charles P. Wilcox and Randall B. Turpin, editors. ISBN 978-1-60741-904-4 (E-Book) Olden, vd., 2022. Invasive Species in Streams and Rivers. Encyclopedia of Inland Waters (2nd Ed.), Pages 436-452

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024