MEDENİ USUL HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MEDENİ USUL HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3063-Ç
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MERT NAMLI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Medenî usûl hukuku dersinin asli amacı, özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların hukuk mahkemeleri bünyesinde yargısal yolla çözümü usûlünün ve bu mahkemelerin çalışma düzeninin kavratılmasıdır. Bu amaç kapsamında, bir hukuk mahkemesince verilen kararın hangi şartlar altında ve ne şekilde denetleneceğinin de öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu ders, devlet mahkemesi dışındaki diğer bir yargısal çözüm metodu olan tahkime ilişkin temel esasların kavratılmasını da hedeflemektedir. Bu ders aracılığıyla aynı zamanda, yargısal usûllerle karşılaştırma yapmak suretiyle yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında da öğrencilerin belli bir bilgi düzeyine ulaştırılması hedeflenmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlarla ilişkili ve onların bir uzantısı olarak öğrencilere gerek yargısal gerek yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kurallara ve uygulamalara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşma ve karşılaşılan sorunlara gerektiğinde çözüm önerisi sunma becerisi kazandırılması da planlanmaktadır.

İçerik

Özel hukuk uyuşmazlıklarının yargısal ve yargı dışı yollarla çözümü usulünün ve bu uyuşmazlık çözüm faaliyetinde görev alan kişi ve kurumların belli bir sistematik dahilinde olan ve olması gereken hukuk perspektifinden incelenmesi.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, pratik çalışmalar, karar incelemesi ve gerekli görüldüğü takdirde öğrencilere ödev hazırlatılması yolu ile ders işlenir.

Kaynaklar

Murat Atalı/İbrahim Ermenek/Ersin Erdoğan, Medenî Usûl Hukuku, 6. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023. Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 11. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2023. Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası, Medenî Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2022. Murat Atalı/İbrahim Ermenek/Ersin Erdoğan, Nurullah Bal, Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, 5. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023 Murat Atalı/İbrahim Ermenek/Ersin Erdoğan/Anıl Köroğlu/Nurbanu Erzurumlu Işık, 6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli) -İlgili Mevzuat, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararları-, 6. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024