İDARE HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İDARE HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK2076-T
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYDIN GÜLAN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Teknik olarak İdare ile birey ve toplulukları arasındaki ilişkileri düzenleyen idare hukukunun temel kavramlarından yola çıkarak, Türk İdari Teşkilatı yapısını, idarenin hareket araçlarını, bu araçların kullanımında başvurduğu usulleri, içeriği ve özelliklerini anlatmaktır.

İçerik

Bu derste İdare ve İdare Hukukunun tanımı, İdare Hukukuna hakim olan ilkeler(hiyerarşi, idari vesayet, kamu tüzel kişiliği vs) ile Türk İdare Teşkilatının yapısı(merkezi idare ve taşra uzantısı ile yerinden yönetimler vs), personel hukuku ve idarenin mal varlığı ile idarenin mal edinme usulleri(kamulaştırma vb) hakkında bilgi verilmektedir

Öğretim Yöntemleri

Teorik konuların anlatımı, örnek olayların pratik çalışmalarda çözümü, çözüm tarzı bakımından öğrencilerin katılımının sağlanması, soru-cevap, bilgisayar, projeksiyon gibi ders araçlarının yardımıyla ders anlatımı

Kaynaklar

İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim, Filiz Yayınevi Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, İdare Hukuku, Cilt 1, Turhan Kitabevi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024