CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK) Kod HUKK2019-Ç
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ABDULLAH BATUHAN BAYTAZ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, ceza hukuku genel hükümlerine ilişkin temel kavramların belli bir sistem çerçevesinde öğretilerek, öğrencilerin ceza hukuku nosyonuna sahip olmalarıdır.

İçerik

Dersin içeriğini, cezanın amacı, suç politikasının temel ilkeleri olarak kanunilik, kusur ve hümanizm ilkeleri, ceza kanunun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ile suç ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Suç teorisi bağlamında suçun unsurları olarak, maddi unsurlar ve bu çerçevede suçun konusu, suçla korunan hukuki değer, fiil (=hareket) netice, neticeli suçlarda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ele alınmaktadır. Manevi unsurlar çerçevesinde kast ve türleri ile taksir ve türlerinin incelenmesinden sonra hukuka aykırılık unsuru ve bu bağlamda hukuka uygunluk nedenleri ele alınmaktadır. Suçun unsurlarından sonra kusur konusu çerçevesinde kusur yeteneği, kusurluluğu kaldıran veya azaltan haller ile mazeret sebepleri irdelenmekte ve son olarak hata halleri anlatılmaktadır. Ayrıca, dersin içeriğinde suç politikası ilkeleri ışığında tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm şekilleri ve bu bağlamda teşebbüs, iştirak ve içtima konuları, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları yer almaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında suçun özel görünüm şekillerine değinildikten sonra yaptırım teorisine geçilmektedir. Bu bölüm esas olarak cezalar ve güvenlik tedbirlerinden oluşmaktadır. Cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile seçenek yaptırımlar, erteleme müessesi, koşullu salıverilme ve uzlaşma kurumu ele alınmaktadır. Güvenlik tedbirleri kısmında ise belli haklardan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve denetimli serbestlik tedbiri incelenmektedir. Son olarak da cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesindeki esaslara da yer verilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Teorik dersler soru cevap şeklinde interaktif şekilde yürütülmekte, bunun yansıra, pratik çalışmalarda tartışmalı biçimde karar analizi ve olay çözümü yapılmaktadır.

Kaynaklar

Türkçe: Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku, (2009); İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku, (2009); Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,(2009); Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler,(2009); Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Öztürk, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, (2006); Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler,(2009); Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, (2006); Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı I), (2006). Almanca: Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Auflage, München 2006, Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil II, München 2003, Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin 1996, Walter Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Berlin Heidelberg 2005.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024