SAĞLIK HUKUKU (TIP HUKUKU)

İzlence Formu

Ders Adı SAĞLIK HUKUKU (TIP HUKUKU) Kod HUKK4176
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ADEM SÖZÜER
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu ders ile dersi alan öğrencinin insan sağlığı ile ilgili olarak gündeme gelebilecek hukuki ihtilafları değerlendirebilmesi, tıp biliminin verilerini göz önünde bulundurarak hukuki düzenlemeleri yorumlayabilmesi ve uygulayabilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

İçerik

Dersin içeriğini, tıbbi müdahale ilişkisi ve bu ilişkiden kaynaklanan taraf borçları ile sorumlulukların belirlenmesi, insan sağlığını ilgilendiren çeşitli kavram ve kurumlar üzerinde durulması ve bunlarla ilgili hukuki düzenlemelerin ele alınması oluşturmaktadır. Bu kapsamda tıp mesleğini icraya yetkili kimselerin tıbbi müdahalelerinin hukuka uygunluk koşulları incelendikten sonra Ceza Hukuku bağlamında tıbbi faaliyetlerle ilgili suç tipleri ile Ceza Muhakemesi Hukukunda yer alan sağlık mesleği mensuplarına ilişkin düzenlemeler öğretilecektir. Buna ilaveten tıbbi müdahale sözleşmesinin kuruluşu, ifası ve ifa edilmemesi halindeki sorumluluk da derste ele alınan konulardır. Kusurun tespiti ile ilgili olarak uygulamadan vaka örneklerine yer verilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Ders, konuların öğretim üyesi tarafından anlatılması, öğrencilere çeşitli araştırma ödevlerinin verilmesi, uygulama örnekleri üzerinde tartışmalı derslerin yapılması şeklinde işlenmektedir.

Kaynaklar

Battal Yılmaz : Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, Adalet yayınları, 2007 P Fatih Selami Mahmutoğlu: Türk Ceza Mevzuatındaki Temel Düzenlemelere Psikiyatristlerin Fail ve Uzman Sıfatı Kapsamında Genel Bakış?, Türk Tıp Etiği ve Hukuku Araştırmaları Yıllığının ?Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Yayma Suçu?, Pi Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi yeni sayısında yayınlanacaktır. ?Ceza Hukuku boyutuyla Epilepsi ve Demans? Klinik Aktüel Tıp Nöro Psikiyatri Forumu Dergisi, Eylül-Aralık 2010, s.14-16. ?Ötanazi ve Yaşam Destek Ünitelerine Bağlı Hastaların Durumu?, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, s.85-92. ?Etik Ve Hukuksal Açıdan (kamu Görevlisi) Hekimlerin işlediği İrtikâp Suçu?, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik Ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslar arası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, s.721-747. ?Türk Ceza Hukuku?nda Yüz Kavramı?, Yüzle Yüzleşme, Adli Tıp Kurumu Yayınları No.20, 2009, s.13-17. ?İnsan Üzerinde Deney?, Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım Etik ve Hukuksal Boyutlar 3. Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı, Aralık 2009, s.71-76. ?Terminal Dönemdeki Hastalar ve Ceza İnfaz Hukuku Bağlamında Hapis Cezasının Ertelenmesi?, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, Yıl:4, Sayı:7-8, Ocak-Temmuz 2009, s.46-49. ?Organ Bağışında Modeller; Etik ve Ceza Hukuk Açısından Yorumlanması?, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, 1. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s.923-938. ?TCK ve Sağlık Mevzuatımızda Organ Nakli ve Organ Bağışından Kaynaklanan Sorunlar? A? dan Z? ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, Eylül 2007, s.293- 298. ?İrade Dışı Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorunlarına Genel Bakış?; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı i

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024