TAHKİM VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

İzlence Formu

Ders Adı TAHKİM VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI Kod HUKK4893
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDA ÖZMUMCU
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile ilgili olarak bilgi sahibi olunması, temel kavramların öğrenilmesi ve özellik arz eden durumların değerlendirilebilmesine ilişkin alt yapının kavranmasını sağlamak dersin amacını teşkil eder.

İçerik

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve ekonomik ve sosyal ilişkilerin hızla gelişmesi ile ortaya çıkan sorunların çeşitliliği, bu sorunların çözümü için süratli, etkili ve kalıcı yolların aranması zorunluluğunu doğurmuştur. Özel hukuk alanına giren uyuşmazlıkların bağımsız ve tarafsız hakemler eliyle ve yargısal yolla çözümüne tahkim denir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, mevcut uyuşmazlığı, yargısal yollar dışında ortadan kaldırmaya yarayan, tatmin ve tazmini amaçlayan, zor kullanma içermeyen, genelde tarafsız üçüncü kişi veya kişilerin katılımı ile gerçekleşen her türlü çözümü ifade eder. Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları dersinde, tahkim ve alternatif çözüm yolları, mahkeme yoluyla çözümden farkları, uyuşmazlığın çözümüne dair gösterdikleri özellikleri ve sonuçları bakımından incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

- Seda Özmumcu, Arabuluculuk Modelleri, İstanbul, 2021. - Seda Özmumcu, Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı İle Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, İstanbul, 2013. - Hakan Pekcanıtez/Ali Yeşilırmak, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2017, s. 2579-2800. - Muhammet Özekes, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul, 2017, s. 2801-2847. - Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukukumuzda Tahkim Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul, 1973. - Ramazan Aslan, HMK’nın Tahkime İlişkin Hükümleri, X. ICC Milletlerarası Tahkim Seminerleri, 2012. - Murat Atalı,6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, 2015. - Melis Taşpolat, Türk Hukukunda Arabuluculuk, İstanbul, Ankara, 2012. - Çiğdem Yazıcı Tıktık, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul, 2013.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024