KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU Kod HUKK4108
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ABDULLAH BATUHAN BAYTAZ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Kitle iletişim hukukunun genel esasları kapsamında yazılı, görsel ve işitsel basın yönünden gerekli incelemeler ile internet hukukunun genel esasları kapsamında telif haklarının korunmasının irdelenmesi; tüm bu hususların ceza hukuku bakımından da ele alınması amaçlanmaktadır.

İçerik

Kitle iletişim hukukunun anayasal ve yasal düzeydeki normatif temelleri ile yazılı, görsel/işitsel ve elektronik basın faaliyetlerine ilişkin hukukî düzenlemelerin incelenmesi dersin temel içeriğini oluşturmakla birlikte, internet yayınlarından doğan hukukî ve cezaî sorumluluğun belirlenmesi konusuna özel bir önem verilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Ders, ders anlatımının yanı sıra interaktif tartışmalar yapılarak işlenmektedir.

Kaynaklar

Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayınları, 2018. Adem Sözüer, Basın suçlarında ceza sorumluluğu, Alfa Basım, İstanbul 1996. Sahir Erman, Çetin Özek, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 1991. Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, İstanbul, 1978. Çetin Özek, Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, İstanbul, Alfa, 1999. Selman Dursun, İnternetten Kaynaklanan Ceza Sorumluluğundaki Gelişmeler, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Sayı: 1-2, 2003, s. 253-289. Habip Oğuz, İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, Adalet Yay., Ankara 2010. Ahmet M. Kılıçoğlu, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılarda Hukuksal Sorumluluk, Turhan Kitabevi, Ankara 2008. Erol Çetin, Son Değişikliklerle Basın Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 2008. Ümit Gezder, Mesafeli Sözleşmeler, Beta Yay., Mart 2006. Emrehan İnal, E-Ticaret Hukukunda Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, Vedat Kitapçılık, 2005 Ömer Faruk Tüfek, Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali ve bu ihlala karşı özel hukuk, ceza hukuku ve İ.H.A.S. koruması, 2. Basım, Ankara 2007

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024