CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4047-Ç
Kredi 3 AKTS 9
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ADEM SÖZÜER
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Ceza Yargılamasının genel prensipleri, kurumları ve işleyişi hakkında bilgilendirmek

İçerik

Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, delil teorisi ve kanun yolları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinin yürüyüşü bağlamında soruşturma evresi, ara muhakeme ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere ilişkin temel ilkeleranlatılmaktadır. Bu bölümden sonra ceza muhakemesinde ispat araçları, delillerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi, delil yasakları anlatılmakta ve son olarak ise kanun yolları (denetim muhakemesi) bağlamında itiraz, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma, olağanüstü itiraz, yargılanmanın yenilenmesi ve tekrarlanması kurumlarına yer verilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Teorik dersler soru cevap şeklinde interaktif şekilde yürütülmekte, bunun yansıra, pratik çalışmalarda tartışmalı biçimde kararanalizi ve olay çözümü yapılmaktadır.

Kaynaklar

Bahri Öztürk (Ed.); Durmuş Tezcan, Mustafa R. Erdem, Özge Sırma, Yasemin Saygılar, Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2009. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2012. Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2012. Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara, Seçkin, 2012. Sayfa 1/5

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak ceza hukuku sorunlarını sistematik biçimde analiz ederek çözmeyi öğrenmektedir. Böylece, karşılaşılan sorunlara hukuki perspektif ile hem geniş açıdan hem de somut meseleye özgü açıyla bakmayı bilme ve meselelere tek taraflı veya dar bir şekilde o meseleye özgü olarak bakmayıp, değişik açılardan ve geniş perspektiften bakarak, adil sonuçlara varmaya çalışma yetkinliği elde etmektedirler.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.