İKTİSAT (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSAT (YILLIK) Kod HUKK1122-Ç
Kredi 1 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. BARIŞ KABLAMACI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

İçerik

Giriş düzeyinde iktisat biliminin tanımı, kapsamı ,mikro iktisada giriş bağlamında tüketici ve üretici davranışlarına ilişkin temel konular ile piyasa yapıları ve denge durumlarının öğretilmesi.

Öğretim Yöntemleri

Ders Anlatımı

Kaynaklar

Ders Notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde İktisat dersini alan öğrenci, sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme; iktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme; öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme; temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme; Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme; iktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma; Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma; hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma bilgi, beceri ve tutumlarına çok iyi derecede sahip olacaktır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.