İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4040-Ç
Kredi 3 AKTS 9
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜLSEVİL ALPAGUT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İşçi ve işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında meydana gelen bireysel iş ilişkisinin, sendika ve konfederasyonlar aracılığıyla meydana gelen toplu iş ilişkilerinin, sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmesi hukuku ve giderek grev-lokavta ait temel bilgilerin edinilmesi sağlanarak, doktrin ve Yargıtay kararları ışığında bu alana ait ihtilafların doğru yorumlanıp çözüme kavuşturulması iş hukuku kapsamında dersin amacını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunda kapsamında ise; kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevini haiz kurum ve kurumlar topluluğu olan sosyal güvenlik kavramının ana hatlarıyla öğrenilmesi sağlanarak, doktrin ve Yargıtay kararları ışığında bu alana ait ihtilafların doğru yorumlanıp çözüme kavuşturulması dersin amacını oluşturmaktadır.

İçerik

İşçilerin işverenleri ile bireysel düzeydeki karşılıklı ilişkilerini, işçi ve işveren taraflarının kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkileri inceleyen ve kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğu olan sosyal güvenliğe ilişkin hukuk dalıdır. Dersin kapsamına iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçi ve işverenlerin sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin diğer sonuçları, işin düzenlenmesi (çalışma ve dinlenme süreleri), iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve iş aracılığı, iş denetimi ve kamusal yaptırımların uygulanması, sendikalar ( sendika özgürlüğü ve hakkı, işçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş, işleyiş, sona ermesi ve hükümleri), toplu iş sözleşmesi ( toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yapılması, hükümleri, uygulanma alanı, değiştirilmesi, sona ermesi), toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları (arabuluculuk, grev-lokavt, grev- lokavt yasakları ve erteleme, toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma, özel hakeme başvurma, kanun dışı grev ve lokavt) sosyal güvenlik kavramı, sosyal riskler, sosyal güvenliğin hukuk sistemimizdeki yeri, sosyal güvenlik kurumları, sosyal sigortaların özellikleri, finansmanı ve işveren yükümlülükleri, sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık, sosyal sigorta türleri itibariyle kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası, hizmetlerin birleştirilmesi ve borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konular girmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Konu ile ilgili ders anlatımından sonra, öğrencilerin aktif katılımlarının esas alındığı pratik çalışmalar yapılır.

Kaynaklar

4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve sair mevzuat Konuya ilişkin tüm genel kitaplar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024