TURKISH TAX SYSTEM

İzlence Formu

Ders Adı TURKISH TAX SYSTEM Kod HUKK4913
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. TAHİR İRFAN BARLASS
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Öğrencilerin, genel olarak vergi hukuku, özel olarak da Türk vergi sisteminde yer alan vergilere ilişkin bilgi birikimi elde ederek, analitik düşünme yeteneği kazanması

İçerik

Türk Vergi Sistemi dersinin kapsamı, gelir, servet, harcama üzerinden alınan vergilerin temel unsurlarının kapsamlı biçimde ele alınmasından ibarettir. Her bir vergi türü için yükümlü, sorumlu, vergiyi doğuran olay, verginin konusu, muafiyet ve istisnalar teker teker ele alınacaktır. Başta Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi olmak üzere Türk Vergi Sistemi’ndeki güncel sorunlara değinilecektir.

Öğrenme Çıktıları

- Vergi Hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin bilgi sahibi olur. - Türk Vergi Sistemi uygulanmasına yönelik temel ilkeleri özümser. - Türk Vergi Sistemi hukuku ile ilgili güncel konu ve sorunlar hakkında fikir edinir. - Edindiği teorik bilgileri pratiğe aktarma becerisi kazanır.

Öğretim Yöntemleri

Konu ile ilgili ders anlatımından sonra, öğrencilerin aktif katılımlarının esas alındığı pratik çalışmalar yapılır.

Kaynaklar

Ateş Oktar, Türk Vergi Sistemi, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2018 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi Dersleri, 16. baskı, Bursa, Ekin Yayınları, 2019 Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2018 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.