İNSANCIL HUKUK

İzlence Formu

Ders Adı İNSANCIL HUKUK Kod HUKK4389
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞE NUR TÜTÜNCÜ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Milletlerarası insancıl hukukun temel kavramları irdelenerek uygulamada karşılaşılan güncel sorunlara dair bilgi verilmek suretiyle çözüm yollarını tartışmak.

İçerik

Kısaca savaş veya silahlı çatışma durumlarında insanlara (çarpışan veya siviller) yapılması gerekli olan asgari davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren bir hukuk dalı olarak ifade edilebilecek ders kapsamında, söz konusu hukuka, savaş yapma hakkı (jus ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (jus in bello) yönleri esas alınarak değinilecektir.Bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukukî kaynakları, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silâhlı çatışma türleri, silâhlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlâli durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlâli gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Seminer

Kaynaklar

- TÜTÜNCÜ, İnsancıl Hukuka Giriş, BETA, İstanbul 2012. - İlgili Milletlerarası Andlaşmalar ve İlgili Mahkeme Kararları Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin karşılaştıkları güncel hukuki sorunları yorumlamayabilme ve çözüm üretebilme yetisi gelişmektedir. Dersin program yeterliliğine katkısı 5'tir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023