MİLLETLERARASI HUKUK (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MİLLETLERARASI HUKUK (YILLIK) Kod HUKK2023-Ç
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CÜNEYT YÜKSEL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Milletlerarası hukukun temel kavramları irdelenerek uygulamada karşılaşılan güncel milletlerarası ve Türkiye ile ilgili sorunlarla örneklenmek suretiyle çözüm yollarını tartışmak.

İçerik

Milletlerarası Hukukun tanımı, gelişimi ve diğer hukuk dallarından ayırt edici özellikleriyle bu hukuk alanının tanıtılması ders yılının ele alınan ilk konularını oluşturmaktadır. Bunların ardından, milletlerarası hukukun dayanağını açıklayan teoriler ile kuramsal altyapının oluşturulması, öğrenciler açısından derse ilişkin temelleri atmaktadır. Bunu takiben, ana başlıklarıyla, milletlerarası hukukun kaynakları (Örf ve âdet hukuku, hukukun genel ilkeleri, içtihat, doktrin), Milletlerarası hukukî işlemler (Tek taraflı hukukî işlemler: tanıma, vazgeçme, tebliğ ve protesto; iki taraflı hukukî işlemler: andlaşma) ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukta iki taraflı hukukî işlemlerden andlaşmalar, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukukuna Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bazıları örf-âdet kuralı haline gelen normlarıyla beraber geniş kapsamda incelenmektedir. Bu bağlamda, sırasıyla, andlaşma yapma yetkisi, andlaşma akdetme usulü, andlaşma metninin hazırlanması ve tevsiki, andlaşmanın bağlayıcılık kazanması ve yürürlüğe girişi aşamaları tek tek ele alınmaktadır. Çekinceler, ayrı bir bahis olarak ortaya konduktan sonra, andlaşmaların iç hukukta akdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ışığında, uygulamada andlaşmaların akdi üzerindeki sorunlar üzerinde durulmaktadır. Andlaşmaların hukukî geçerlilik koşulları, andlaşmaların üçüncü devletler üzerindeki etkileri, çatışan hükümler getiren andlaşmalar anlatıldıktan sonra, "en çok gözetilen ulus kaydı" kavramı incelenmektedir. Andlaşmaların yorumlanması konusunun ardından andlaşmaların sona ermesi ve en son olarak da milletlerarası hukuk ve iç hukuk kaynakları arasındaki İlişkiler (kaynaklararası ilişkiler) ele alınarak andlaşmalar hukukuna ilişkin ders içeriği tamamlanmaktadır. Bütün bu konuların ardından, milletlerarası hukukun kişileri üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda, devletler, milletlerarası teşkilâtlar, gerçek kişiler ele alınmaktadır. Devlet bahsinde ilk olarak, devletin unsurlarına değinilmekte, tanıma konusuna

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı (power point sunu), pratik çalışma

Kaynaklar

- Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye'nin Dış Politika Sorunları, Genişletilmiş 2. Bası. Beta Y., İstanbul, 2004. - Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk: Temel Metinler, Örnek Kararlar, Beta Y.,İstanbul, 2003. - Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk Arasında İlişkiler, İÜHF Y. No: 418, 1973. - Sevin TOLUNER, "Objektif Hukukî Durum Yaratan Andlaşmalar Kavramı Gerekli Midir?" Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB), Prof. Dr. Aslan Gündüz Anısına Armağan, Yıl 25-26, Sayı 1-2, 2005-2006, s. 519-580. - Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri, 4. Basıdan tıpkı 5. Bası, Beta Y., İstanbul 2000. - Sevin TOLUNER, Hukuksal Alanda Türkiye'nin Güvenlik İhtiyaçları Ne Şekilde Karşılanabilir? Dünyada Yeni Güvenlik Anlayışları, Türkiye’nin Durumu ve İhtiyaçları, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Sempozyumu, İstanbul, 13-14 Mart 2003, s.243-261, soru cevaplar, s.283-290. - TÜTÜNCÜ (ve diğerleri) Milletlerarası Adalet Divanı Kararları (1990-2007), Beta Y., İstanbul, 2008. Yardımcı Kaynaklar: - Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, 6. Bası, Ankara, 2008. - Seha L. MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, 3. bası, AÜSBF Y., Sevinç Matbaası, Ankara, 1968. -Edip Çelik, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, İstanbul 1987. TEMEL METİNLER: - Birleşmiş Milletler Şartı - Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü - 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi - 1982 tarihli T.C. Anayasası (değişik m. 90), Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında 244 sayılı Kanun - 1958 Cenevre Sözleşmeleri, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024