SİYASET BİLİMİ

İzlence Formu

Ders Adı SİYASET BİLİMİ Kod HUKK1137
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, siyasi iktidarın tarihsel gelişimini, modern devletin ortaya çıkışıyla birlikte geçirdiği dönüşümü, buna dair kuramsal açıklamalrı incelemek ve günümüzdeki yapısını ortaya koymaktır.

İçerik

Siyaset Bilimi, iktidar türleri arasında, meşruluk sağlama ve toplumun bütününe yaygınlık öğeleriyle farklılaşan siyasi iktidarın yapısını ve üzerinde şekillendiği toplumsal ve ekonomik ilişkileri inceleyen araştırma dalıdır. Bu çerçevede dersin konusunu, modern devletin oluşumu ve bu olgunun iktidar ilişkileri üzerindeki dönüştürücü etkisi oluşturmaktadır. Siyasi iktidarın meşruluk temeli, bu temeli sağlamak için modern demokrasilerde gelişen siyasi partiler ve baskı grupları gibi kamuoyu oluşturma araçlarının kuramsal görüşler ve bunların pratikteki işleyişleri de, dersin spesifik başlıklarını oluşturmaktadır

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; Modern devletin ortaya çıkmasıyla dönüşen siyasi iktidarın yapısını, Siyasi iktidarin meşruiyetine dair siyaset kuramlarını, Siyasi yaşamın temel öğeleri olan siyasi partiler ve baskı gruplarının yapı ve işleyişlerini anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı.

Kaynaklar

Prof. Dr. M. Semih Gemalmaz, Devlet,Birey ve Özgürlük, Legal Yayıncılık. Prof. Dr. Münci Kapani, Politika Bilimi'ne Giriş, Bilgi Yayınevi. Maurice Duverger, Politikaya Giriş, Varlık Yayınları. Bülent Daver, Siyaset Bilimi'ne Giriş, Siyasal Kitabevi. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, Hukuk Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilerin siyasi iktidar olgusunu, söz konusu olgunun çevresinde dönen kavramlarla beraber öğrenmesine ve siyasi iktidar modellerini kavramasına katkı sağlayacaktır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.