İNSAN HAKLARI HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN HAKLARI HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3036-Ç
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HAYDAR BURAK GEMALMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İlgili insan hakları belgeleri, öngörülen organları ve usulleriyle bir bütün olan ulusalüstü insan hakları hukukunun, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartlarının ortaya koyulmasıdır.

İçerik

İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan usul hukuku boyutu ele alınmaktadır.Bu bağlamda son olarak Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru usulü ele alınmaktadır

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - İnsan haklarının korunması hususunun salt bir ulusal hukuk meselesi olarak görülemeyeceğini, - ulusal hukukların üzerinde yer alan ve ulusal hukukların uyması gereken standartları belirleyen bir ulusalüstü insan hakları hukuku olduğunu, - Hak arama özgürlüğünde son noktanın, ulusal hukuk olmadığını ve gerek uluslararası gerekse de bölgesel hak arama yolları bulunduğunu öğrenecekler; ve - Hukuk uygulayıcısı olarak, hem Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru usulü hem de AY md. 90 ile iç hukukun parçası haline gelmiş ulusalüstü insan hakları hukukunu uygulama becerisini kazanacaklardır.

Öğretim Yöntemleri

ders anlatımı ve pratik çalışma

Kaynaklar

— Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. bs, Legal Yayıncılık. — Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt I – Bölgesel Sistemler, Legal Yayıncılık. — Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt II – Uluslararası Sistemler, Legal Yayıncılık. — Gözübüyük – Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi. — Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta Yayıncılık. — Gülay Arslan Öncü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı, Beta Yayıncılık.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, Hukuk Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilerin İnsan Hakları Hukuku'nun konusu olan hakların hem ulusalüstü düzlemde nasıl yorumlanmadığını, neleri kapsadığını ve ne gibi önlemlerle korunduğunu hem de ulusal hukuklar bakımından ne gibi sonuçlar doğurduğunu öğrenmesini ve hukukun diğer alt dallarına insan hakları penceresinden bakma yetisi kazanmasını sağlayacaktır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.