TİCARET HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı TİCARET HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3319-T
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ARSLAN KAYA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku'nun temel kavramlarını öğrenmeleri, bu iki bölüme ilişkin hukuki düzenlemeleri kavramaları ve ileride karşılaşacakları hukuki sorunlarda bu bilgileri uygulamalarını sağlamaktır.

İçerik

Ticaret Hukuku dersi, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Ticari İşletme Hukuku: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar. Ortaklıklar Hukuku: Adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçlarını öğrenir. Esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap konularında temel bilgilere sahip olur. Tacir yardımcılarını, bunların yetkilerini ve çalışma düzenlerini karşılaştırmalı olarak öğrenir. Kıymetli evrak kavramını tanır, unsurlarını belirler ve çeşitli kıstaslara göre kıymetli evrakı sınıflandırır. Kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çekin unsurlarını, işleyişini, ödenme şartlarını, ödememe halinde uygulanacak rejimi öğrenir. Ortaklık kavramını ve unsurlarını tanır. Bir temel ortaklık olarak düzenlenmiş olan adi ortaklık hakkındaki hukuksal yapıyı öğrenir.Ticaret ortaklıkları ile adi ortaklık arasındaki ilişkiyi tespit eder. Ticaret ortaklıklarına uygulanacak genel hükümleri, bu kapsamda sermaye koyma borcunu, ortaklıkların birleşmesini ve tür değiştirmesini düzenleyen hükümleri inceler. Ticaret ortaklıklarını şahıs ve sermaye ortaklıkları olarak ayırarak farklarını belirler. Ticaret ortaklıklarının kuruluşunu, organlarını, işleyişlerini, ortaklarının hukuki durumunu ve bu ortaklıkların sona ermesini karşılaştırmalı bir biçimde inceler, hukuki rejimi öğrenir.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim, pratik çalışmalar

Kaynaklar

Mevzuat: TTK ve sair mevzuat. Eserler: Kıymetli Evrak Hukuku, Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası'dan Altıncı Tıpkı Bası, İstanbul 2009. Ticari İşletme Hukuku, Birinci Basıdan Üçüncü (Tıpkı) Bası, Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/N. Füsun Nomer Ertan, İstanbul 2009. Ticaret Hukuku, Uygulamalı Ders Örnekleri, Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Beşinci Bası, Ömer Teoman/Abuzer Kendigelen, İstanbul 2010. Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Güncelleştirilmiş 13. Bası, Reha Poroy/Ünal Tekinalp, İstanbul 2010.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi alan öğrenciler, Ticaret Hukukunun üç temel alanı olan Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku alanlarında temel bilgilere sahip olur, mevzuat değişikliklerini takip edebilir, araştırma yapma yeteneği kazanır ve ders kazanımlarını mesleki hayatında kullanabilir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.