GENEL KAMU HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı GENEL KAMU HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK1323-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SABAHATTİN NAL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, siyasi düşünce tarihinin, üzerinde şekillendiği tarihsel süreç ve toplumsal dönüşümlerle olan bağını ortaya koyabilmek, öğrencinin, siyasi düşünceyi bağlam ve bütünlük içerisinde kavramasını sağlamaktır. Dersin diğer bir amacı da, insan hakları hukukunun ortaya çıkışına zemin hazırlayan tarihsel ve kuramsal gelişmeleri açıklamaktır.

İçerik

Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu vardır. Bunların birincisi devlet örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşlerdir. Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun ikinci inceleme konusu kişinin devlete karşı korunması sorunsalını yani devlet iktiranını sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet Doktrinleri ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar, otorite ve buna bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karşı zayıf ve korumasız kalmaktadırlar. İşte Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet otoritesine karşı korunmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla hukuk fakültesinde okutulan bir ders olarak Genel Kamu Hukuku, bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla devlet örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Ders Anlatımı

Kaynaklar

— Mehmet Semih GEMALMAZ, Devlet, Birey ve Özgürlük, Legal Yayıncılık. — Cemal Bali AKAL, İktidarın Üç Yüzü, Dost Yayınevi. — Alaaddin ŞENEL, Siyasal Düşünceler Tarihi Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, Bilim ve Sanat Yayınları. — Oktay UYGUN, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılap Kitabevi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024