MAKRO İKTİSAT I

İzlence Formu

Ders Adı MAKRO İKTİSAT I Kod EKOU203Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEFER ŞENER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, Makro ekonominin temel kavramları ve konuları hakkında edinilecek bilgi sayesinde, ekonomik sorunları küresel açıdan analiz etmek ve çözüm yolları aramaktır.

İçerik

Makro ekonomi dersi, millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.

Öğretim Yöntemleri

Ders, genel olarak ilgili öğretim elemanının anlatımı yolu ile işlenmektedir. Ancak, derslerde gerek teorik gerekse uygulamalı anlatımların yapılması sırasında, öğrencilerin katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra; öğrencilerin soru sorma ve sorulan sorulara yanıt verme konusunda aktif olmasını sağlama, anlaşılmayan noktaların tekrar anlatılması gibi hususlarda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Her derste olduğu gibi bu konulara ilişkin bilimsel dergi, kitap ve raporları takip etmeleri, ilgili haberleri izlemeleri özellikle önerilmektedir. Ayrıca seminer ve ödev sunumlarında öğrencilerin aktif anlatımları gerekecektir.

Kaynaklar

Zafer Tunca, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, 2001. Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, 2005. Emin Ertürk, Makro İktisat, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999. N.Gregory Mankiw, Makroekonomi, Çeviri Ed. Ömer Faruk Çolak, Eflatun Yayınevi, 2009. Rudiger Dornbusch-Stanley Fisher-Richard Startz, Makroekonomi, Çev. Salih Ak, Gazi Kitabevi, 2009. M. Hanifi Aslan, Makro İktisat Politikası, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, 2008. Ercan Eren, Makro İktisat, Avcıol Basım Yayın, 2001. Erdal M. Ünsal, Makro İktisat, Turhan Kitabevi, 2003. Ders Notları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024