BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Kod ACGOL103
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDULLAH OKUMUŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bilimsel Araştırma Teknikleri dersi ile öğrencilerin aşağıda yer alan konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır: - Araştırma yöntemlerinde kullanılan temel kavramlar ve terminolojiyi anlamak, - İşletmelerin karşılaşacağı sorunlara metodolojik yaklaşım göstermek, - Araştırma sürecinin her aşamasını detaylı olarak bilmek, - Bir araştırma projesini başından sonuna değin götürebilmek, - Araştırmada ihtiyaç duyulan paket programı kullanmak ve gerekli analizleri anlayıp uygulayabilmek, - Pazarlama Araştırmaları becerilerini kazandırmaya yönelik oluşturulan vakaları tartışabilmek ve çeşitli önerilerde bulunabilmek.

İçerik

Kitabın birinci bölümünde araştırma yöntemlerine giriş yapılmakta olup, araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularına değinilmektedir. İkinci ve üçüncü bölümlerde; bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik konusu ele alınmakta olup, beşinci ve altıncı bölümlerde örnekleme konusu ve yöntemleri anlatılmaktadır. Kitabın yedinci bölümünde ölçme konusu ve ölçek türleri açıklanmakta olup, sekizinci bölümde bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı izah edilmektedir. Dokuzuncu bölümde veri çeşitleri ve kaynaklarının neler olduğu ele alınmaktayken; onuncu ve on birinci bölümlerde anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türleri gibi konular açıklanmaktadır. Ders kitabının on ikinci bölümünde tez önerisi hazırlama kılavuzu, on üçüncü bölümünde alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınırken, son bölüm olan on dördüncü bölümde ise istatistik programı olan SPSS hakkında temel bilgiler verilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024