BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Kod ACCG1003
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDULLAH OKUMUŞ

Dersin Amacı

" “Bilimsel Araştırma Teknikleri” dersi, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan, açıklayan ve bilimsel olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Bu dersin kazanımları: Kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerini tanıma, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi tüm bilim dallarında araştırmanın niteliğine göre farklı teknikler uygulayabilme, bir araştırmada sorulacak soruların hazırlanması, örnekleme (olasılık ve olasılık dışı), (anket, ölçekleme, nitel, müdahale olmaksızın) ölçme, (deneysel ve yarı deneysel) araştırma tasarımı, veri analizi, ve araştırma raporunun kaleme alınması dâhil olmak üzere araştırma sürecinin tamamı hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme, araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularına, bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması, ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik, örnekleme, ölçek türleri, veri çeşitleri ve kaynaklarının neler olduğu, anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türleri, alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınarak bilinçli bir araştırma yürütme beceri ve uygulamasını kazandıracaktır. Ayrıca istatistik programı olan SPSS paket programını öğrenme ve uygulama becerilerini kazanmış olacaktır. "

İçerik

" Kitabın birinci bölümünde araştırma yöntemlerine giriş yapılmakta olup, araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularına değinilmektedir. İkinci ve üçüncü bölümlerde; bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik konusu ele alınmakta olup, beşinci ve altıncı bölümlerde örnekleme konusu ve yöntemleri anlatılmaktadır. Kitabın yedinci bölümünde ölçme konusu ve ölçek türleri açıklanmakta olup, sekizinci bölümde bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı izah edilmektedir. Dokuzuncu bölümde veri çeşitleri ve kaynaklarının neler olduğu ele alınmaktayken; onuncu ve on birinci bölümlerde anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türleri gibi konular açıklanmaktadır. Ders kitabının on ikinci bölümünde tez önerisi hazırlama kılavuzu, on üçüncü bölümünde alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınırken, son bölüm olan on dördüncü bölümde ise istatistik programı olan SPSS hakkında temel bilgiler verilmektedir. "

Öğrenme Çıktıları

" “Bilimsel Araştırma Teknikleri” dersi, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan, açıklayan ve bilimsel olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Bu dersin kazanımları: Kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerini tanıma, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi tüm bilim dallarında araştırmanın niteliğine göre farklı teknikler uygulayabilme, bir araştırmada sorulacak soruların hazırlanması, örnekleme (olasılık ve olasılık dışı), (anket, ölçekleme, nitel, müdahale olmaksızın) ölçme, (deneysel ve yarı deneysel) araştırma tasarımı, veri analizi, ve araştırma raporunun kaleme alınması dâhil olmak üzere araştırma sürecinin tamamı hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme, araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularına, bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması, ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik, örnekleme, ölçek türleri, veri çeşitleri ve kaynaklarının neler olduğu, anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türleri, alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınarak bilinçli bir araştırma yürütme beceri ve uygulamasını kazandıracaktır. Ayrıca istatistik programı olan SPSS paket programını öğrenme ve uygulama becerilerini kazanmış olacaktır. "

Yeterlilik İlişkisi

Ders teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Kaynaklar

e video- e içerik - e sunum

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.