ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ

İzlence Formu

Ders Adı ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ Kod ACCG2012
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BERRİN AKMAN

Dersin Amacı

Bu ders ile çocuk gelişimcilerin erken çocukluk eğitiminde bilim ve doğanın önemini kavramalarını ve , bilim ve doğa ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu temel kavramların öğretilmesinde kullanılacak yöntemleri tanıtmak; kavram haritaları oluşturma becerisi kazandırmak; bilim etkinlikleri planlayabilecekleri sınıf dışı ortamları tanıtmak ve sürdürülebilir gelişme için eğitimin önemini kavramalarını, matematiksel düşünceyi, okulöncesi çocuklar için geliştirilecek matematik programlarının içeriğini, ilkelerini, uygulama süreçlerini ve yöntemlerini, matematiksel düşünceyi geliştirmeye yönelik materyalleri kavrayabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

İçerik

"Bilim nedir ve çocuklar bilimi nasıl öğrenirler?, Bilimsel süreç becerileri, okul öncesi eğitimde bilim programları ve bilim öğretim yöntemleri, bilim ve doğa köşesi ile bilim eğitimi materyalleri, bilim eğitiminde eğitimcilerin, ailenin ve toplumun rolü, bilim eğitiminde değerlendirme, bilim etkinliği planlama, materyal hazırlama ve tartışma, doğa eğitimi, doğada yapılan bilim etkinlikleri, sürdürülebilir gelişme için eğitimi ve alan gezileri. Matematiğin tanımı, içeriği. günlük yaşamdaki matematik, matematiğin ilke ve standartları, çocuklarda düşünce gelişimi ve matematiksel düşüncenin gelişimi, sayma öncesi kavramlar ve süreçler ( sınıflandırma, karşılaştırma, eşleştirme, ayırt etme, sıralama ve örüntü), sayma ve sayılar, grafikler, geometri, ölçüm, veri toplama, problem çözme ( toplama, çıkarma, çarpma, bölme), matematik dili, dünyada erken çocukluk döneminde çocuklar için kullanılan matematik programları, matematik materyallerini inceleme ve matematik materyali geliştirme. "

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama- araştırma, Beyin fırtınası, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin sonunda çocuk gelişimci adayları ; Çocukların bilimi nasıl öğrendiklerini bilir Erken çocukluk eğitimde bilim programları ve bilim öğretim yöntemlerini açıklar. Çalıştıkları ortamlarda uygun bilim eğitimi materyalleri ile bilim merkezi oluşturabilir. Bilim Eğitiminde ailenin, toplumun rolünü bilir. Erken çocukluk dönemi çocukları için bilim etkinlikleri planlar, uygular ve materyaller geliştirir. Erken çocukluk döneminde doğa eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğini bilir. Sürdürülebilir gelişme için eğitimin önemini açıklar. Bilim eğitimi gerçekleştirebileceği sınıf dışı mekânları seçer ve bu alanlarda uygulamalar gerçekleştirir. Bilim etkinliklerinin nasıl değerlendirileceğini öğrenir. Matematiksel düşünceyi anlayabilir. Okulöncesi çocuklar için geliştirilecek matematik programlarının içeriğini anlar ve planlar. Matematik ilkelerini anlar. Matematik uygulama süreçlerini ve yöntemlerini anlar ve uygular. Matematiksel düşünceyi geliştirmeye yönelik materyalleri kavrayabilir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.