İCRA-İFLAS HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İCRA-İFLAS HUKUKU Kod AADA2011
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi EVREN KOÇ

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere icra ve iflas hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, genel haciz yoluyla takibe ve özel takip yollarına, ayrıca iflas takibine, konkordatoya ve tasarrufun iptali davalarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

İçerik

Alacaklı ve borçlu arasındaki en dar ve sıkıntılı safhayı oluşturan cebri icra safhası, sadece tarafların ferdi bir hakkının yerine getirilmesi bakımından değil, bu yerine getirmenin tabi tutulacağı şartlar ve şekiller bakımından da önemlidir. Sosyal ve ekonomik politikanın bir parçası olarak da ortaya çıkan icra hukukunun amaç ve ilkelerini anlaşılması, icra organlarını oluşturan kurumların yapısı ve takip yolları dersin konusunu oluşturmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

"Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - İcra ve İflas Kanununun cebri icraya ilişkin hükümlerinin öğrenilmesi - İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşler - İlgili hükümlere ilişkin Yargıtay içtihatları"

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.