İDARİ YARGILAMA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İDARİ YARGILAMA HUKUKU Kod AADA2010
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HALİT UYANIK

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Hukuk sahasının bir parçası olacakları meslek hayatlarında, ihtiyaç duydukları her an İdari Yargılama Hukuku hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak.

İçerik

İdari Yargılama Hukuku dersi; Muhakeme Hukukunun Bir Dalı Olarak İdari Yargılama Hukuku, Yargılama Usulünün Önemi ve İşlevi, İdari Yargılama Usulünün Alanı, İdari Yargı Teşkilatı,İdari Yargının Görev Alanı, İdari Yargıda Davaya Konu Olabilen Hukuki Muameleler, İdari Yargıda Dava Türleri, İdari Yargılama Hukukunda Davanın Konusu, İdari Yargılama Usulünde Yargılamanın Aşamaları, Davanın açılması ve Dava Dilekçesi, Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar, Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler, Dava Dilekçesi Üzerine İlk İnceleme, İdari Yargılama Hukukunda Davanın Tarafları, İptal Davasında Davacı Olabilme Koşulları, İptal Davasında Menfaat İhlali Şartı, İptal ve Tam Yargı Davalarında Davalı Olabilme Koşulları, Özel Hukuk Kişilerinin Davalı Olup Olamayacağı, İdari Yargılama Hukukunda Süreler, İdari Yargılama Hukukunda Davanın İhbarı, Davaya Müdahale, Davanın Taraflarında Değişiklik, Bağlantılı Davalar, İdari Yargılama Usulünde Dava Çeşitleri, İptal Davasında Hukuki Gerekçeler, Tam Yargı Davasında Hukuki Gerekçeler, Yürütmenin Durdurulması, Re’sen araştırma ilkesi, Duruşma, İvedi Yargılama Usulü, İYUK m. 31. HMK'ya atıf yapılan hususlar, Yargı Kararlarının Uygulanması, Kanun Yolları, Alternatif Çözüm Yolları konularından oluşmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

İdari Yargılama Hukuku dersi, teorik bilgilerin sözlü anlatımı, mevzuat bilgisinin sözlü ve görsel olarak aktarılması, ilgili yargı içtihatlarının ve örnek somut olayların görsel ve sözlü olarak anlatılmasıyla birlikte pratik çalışmalar yapılması ve örnek dava dilekçesi yazımı şeklinde yürütülmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan mezun öğrenciler gerek Yargı teşkilatı içerisinde gerekse İdari Teşkilatta görev alıp, bu görevlerini ifa ederken İdari Yargılama Hukuku Dersinde edinecekleri bilgilerin olumlu yansımalarından istifade edeceklerdir. Adalet Meslek Yüksekokulu 'nun varlık sebeplerinden biri, Yargı Sahasında yargılama faaliyetine yardımcı elemanlar yetiştirme gayesidir. Dolayısıyla Yargı sahasında görev alacak yardımcı personelin yargısal konularda hukuki ve usulü bilgilere de sahip olması gerekmektedir. İdari yargılama hukuku dersi bu ihtiyacı karşılayacak bir özelliğe sahiptir. Özellikle İdari Yargıda görev alacak mezunlar açısından bu dersin önemi oldukça fazladır. Ayrı bir teşkilata ve yargılama usulüne sahip olan İdari Yargılama alanının kendine özgü nitelik ve mahiyeti vardır. İdari Yargılama Hukuku dersi bu nitelik ve mahiyete ilişkin gerekli bilgi ve donanımı kazandırma ihtiyacını karşılamakta ve bu doğrultuda öğrenme çıktıları sunmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.