İSLAM TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı İSLAM TARİHİ I Kod ILHY1084C
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET MAHFUZ SÖYLEMEZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dört Halife döneminden Abbasiler döneminin sonuna kadarki dönemde İslam coğrafyasının, dini, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel yapısının genel hatlarıyla bilinmesi

İçerik

Dört halife döneminden Abbasilerin sonuna kadar tüm İslam dünyasının sosyal, siyasal ve kültürel dünyasını içerir.

Öğretim Yöntemleri

Ders seminer tarzı verilir; öğrenciye ödev ve seminer çalışması yaptırılır.

Kaynaklar

Dersin Sorumlu Olunan Akademik Çalışmaları - Adnan Demircan, Râşid Halifeler, Beyan Yayınları, Ankara 2015 - Adnan Demircan, Fitne-Kardeşlerin Savaşı, Beyan Yayınları, Ankara 2015 - Adnan Demircan, Ali-Muaviye Kavgası, Beyan Yayınları, İstanbul 2014 - Adnan Demircan, Emevîler, Beyan Yayınları, İstanbul 2015 - Adnan Demircan, Kerbelâ-Keder ve Belâ, Beyan Yayınları, İstanbul 2015 - Adnan Demircan, Abbasiler, Beyan Yayınları, Mart 2016'da neşredilecek. - Adnan Demircan, Endülüs Emevileri, Mayıs 2016'da neşredilecek. Tavsiye Okumalar - Mustafa Fayda, "Hulefâ-yı Raşidin" DİA, 1998, XVIII, 324-338. - Mustafa Fayda, "Ebu Bekir", DİA, 1994, DİA, X, 101-108. - Mustafa Fayda, "Ömer", DİA, 2007, XXXIV, 44-51. - İsmail Yiğit, "Osman", DİA, 2007, XXXIII, 438-443. - Ethem Ruhi Fığlalı, "Ali", DİA, 1989, II, 371-374. - İsmail Yiğit, "Emeviler", DİA, 1995, XI, 87-104. - Hakkı Dursun Yıldız, "Abbasiler", DİA, 1988, I, 31-48. - Mehmet Özdemir, "Endülüs", DİA, 1995, XI, 211-225. - Mustafa Fayda, Hz. Ömer Devrinde Gayr-i Müslimler, - Mustafa Fayda, Allah'ın Kılıcı Halid b. Velid - M. Mahfuz Söylemez, Bedevilikten Hadariliğe Kufe - Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi (Dört Halife Devri, Emeviler Devri, Abbasiler Devri) - Nahide Bozkurt, Abbasiler - İrfan Aycan, Salanata Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan - Fatih Erkoçoğlu, Emevilerin Dönüm Noktası Abdülmelik b. Mervan - Mevlüt Koyuncu, Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik - İsmail Hakkı Atçeken, Devlet Geleneği Açısından Hişam b. Abdülmelik - Ali Aksu, Mervan b. Muhammed ve Emevilerin Yıkılışı - Saim Yılmaz, Mutazıd ve Muktefi Döneminde (829-908) Abbasiler - Andre Clot, Harun Reşid ve Abbasiler Dönemi, trc. Nedim Demirtaş - Nuh Arslantaş, Abbasiler ve Fatımiler Döneminde Yahudiler (750-1258) - Mustafa Sabri Küçükaşçı, Abbasilerden Osmanlılara Mekke-Medine Tarihi - Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, - Mehmed Özdemir, Endülüs Müslümanları (Siyasi Tarih, Medeniyet Tarihi, İlim ve Kültür Tarihi)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023