ÇAĞDAŞ KURAMCILAR VE KLASİK FİLOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ KURAMCILAR VE KLASİK FİLOLOJİ Kod 100
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, Yunan filolojisinin Hellenistik çağdaki başlangıcından itibaren yorum konusunda geliştirilen bilimsel yaklaşımların oluşturduğu geleneksel tutumla özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan bazı çağdaş kuramcıların bu geleneksel tutumlara yönelik eleştirileri ele alınır. Bu bağlamda, özellikle Saussure sonrası "metin"in ve "yazı"nın tanımlarına yönelik geliştirilen kuramların filolojinin geleceği üzerindeki katkısı ayrıntılı olarak irdelenir.

İçerik

Çağdaş kuramcıların 20. yüzyılda tartıştıkları metin, yapıt, dil, dil yetisi vb. filolojinin merkezi temalarının klasik filolojinin yöntem ve uygulamaları üzerindeki etkilerini inceleyerek klasik filoloji üretimini çağdaş tartışmalarla ilişkilendirmek becerisini geliştirmek.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yoluyla öğretim, tartışma, soru - cevap

Kaynaklar

Auerbach, E. (1969). “Philology and Weltliteratur.” (çev. M. Said – E. Said). The Centennial Review 13/1: 1-17. Barthes, R. (1989). The Rustle of Language (çev. R. Howard). Berkeley / Los Angeles (CA): University of California Press. Eco, U. (2003). Yorum ve Aşırı Yorum (çev. K. Atakay). İstanbul: Can Yayınları. Gumbrecht, H. U. (2003). The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship. Urbana / Chicago (IL): University of Illinois Press. Hitchcock, L. A. (2013). Kuramlar ve Kuramcılar: Çağdaş Düşüncede Antik Edebiyat (çev. S. Pekşen). İstanbul: İletişim Yayınları. Momigliano, A. (1994). A. D. Momigliano: Studies on Modern Scholarship (ed. G. W. Bowersock – T. J. Cornell). London / Berkeley / Los Angeles (CA): University of California Press. Nünlist, R. (2009). The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary Criticism in Greek Scholia. Cambridge: Cambridge University Press. Pollock, S. (2009). “Future Philology? The Fate of a Soft Science in a Hard World.” Critical Inquiry 35: 931-961. Porter, J. I. (2005). “What is ‘Classical’ about Classical Antiquity? Eight Propositions.” Arion 13/1: 27-61. Rifat, M. (2008a). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1: Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. — (2008b). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2: Temel Metinler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Said, E. W. (2009). Başlangıçlar: Niyet ve Yöntem (çev. F. B. Aydar). İstanbul: Metis Yayınları. Saussure, F. de (1916). Cours de linguistique générale (ed. T. de Mauro 1972). Paris: Payot. — (1998). Genel Dilbilim Dersleri (çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları. — (2014). Genel Dilbilim Yazıları (çev. S. Kılıç). İstanbul: İthaki Yayınları. Turner, J. (2014). Philology: The Forgotten Origins of Modern Humanities. Princeton (NJ) / Oxford: Princeton University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024