HALKLA İLİŞKİLER

İzlence Formu

Ders Adı HALKLA İLİŞKİLER Kod HYAO2016
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDA MENGÜ

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin işlevini, amacını, kullandığı araçları ve uygulama biçimlerini farklı teknikler bağlamında irdelemek. Halkla ilişkilerin farklı uygulama alanlarını anlamak ve bunlara ilişkin örneklerle pekiştirmek.

İçerik

Bu derste halkla ilişkiler kavramı tartışılarak, konunun tarihçesi üzerinde durulacak ve halkla ilişkiler alanının diğer bağlantılı olduğu alanlarla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu derste Stratejik Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde İmaj Yönetimi, Kriz Yönetimi ( Risk İletişimi, Sorun Yönetimi, Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde İlişki Yönetimi, Marka İletişimi Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk İletişimi, Etkinlik yönetimi, Dijital halkla ilişkiler, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Halkla İlişkiler ve Etik Derste halkla ilişkiler uzmanını nitelikleri, kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları ve halkla ilişkiler kampanyasının teorik aşamaları anlatılacaktır. Derste ele alınacak diğer konular da halkla ilişkilerde hedef kitlenin önemi ve halkla ilişkiler ajansları ile çalışma koşulları olacaktır.

Öğrenme Çıktıları

"Dersi tamamlayan öğrenciler; 1- Halkla ilişkileri tanımlayarak, ilişkili olduğu alanlardan ayırd edebilir. 2- Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi hakkında bilgi aktarabilir. 3- Bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gerektiği nitelikleri derinlemesine tartışabilir. 4- Halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunan kuruluşların hangi halkla ilişkiler modelini uyguladığını anlayabilir. 5- Halkla ilişkilerde kampanya aşamalarını detaylı olarak tartışabilir. 6- Halkla ilişkilerde bütçeleme yapabilir. 7- Kurum içi iletişime yönelik verileri aktarabilir." 8. Marka iletişim yönetimini gerçekleştirebilir. 9. Kültürler arası iletişimin önemini kavrar ve buna yönelik uygulamaları yapabilir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders sunumu, Ders videosu.

Kaynaklar

Asna, A. (1998). Public Relations, İstanbul, Der Yayınları. Becerikli, S. Y. (2003). “Eleştirel Yaklaşımlar Çerçevesinden Halkla İlişkiler Disiplinine İlişkin Bir Değerlendirme: Amerika ve İngiltere Örnekleri,” Halkla İlişkiler Kitabı, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 2003 Cutlip, S. M., Center, A. H. & Broom, G. M. (1999). “Effective Public Relations”. Prentice Hall, New Jersey Oliver, S. (2007). Public Relationd Stratetegy.London:CIPR, Kogan Page. Smith, R.D. (2008). Strategic Planning for Public Relations, New Jersey London: Lawrence Erlbaum Associates. Hodges, C. (2006). “PRP Culture: A Framework for Exploring Public Relations Practitioners as Cultural Intermediaries”. Journal of Communication Management, V.10 N.1. Grunig.J.E., L.A. (1996). Implications of Symmetry for a theory of Ethics and Social Responsibility in Public Relations. Retrieved March, 1996 form http://www.worldprfestival.org./reportage_mat/grunig1.doc Kazancı, M. (2001). “Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler”. Turhan Kitapevi, Ankara. Kent, M. L. & Taylor, M. (2004). Halkla İlişkilerin Diyalogsal Teorisine Doğru, Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar, Der. Hanife Güz ve Sema Yıldırım Becerikli, Ankara, Alban Yay. Tortop, N. (1993). Halkla İlişkiler, Ankara,Yargı Yayınları. Peltekoğlu, F. B. (1998). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul, Beta Yayınları. Stockholm Accords, 15 Hziran 2010, Global Alliance for Public Relations and Communication Management, www.globalallincepr.org, ed: Ylva Skoogh, Gary McCormick, Toni Muzi Falconi. Ihlen, Ø. (2007). Building on Bourdieu: A sociological grasp of public relations. Public Relations Review, 33(3), 269-274. Mengü, S. and Görpe, S. “The Ethical Criticism Of Public Relations Management Under The Influence Of Globalization: Public Relations Roles,” Bioethics: Global and Socıetal Aspects, Susanne, C. et. al. (Eds.). 2009, ISBN: 978-960-89678-2-3. Hutton, J. G. (2004). Halkla İlişkilerin Tanımı, Boyutları ve Sahası, Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar, Der. Hanife Güz ve Sema Yıldırım Becerikli, Ankara, Alban Yay. s. 5. Seda Mengü (2016). Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları, İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Halkla İlişkilere Giriş dersinin öğrenme çıktıları, iletişim alanındaki tarihi, teorik, kavramsal, ve hukuki yaklaşımları öğrenme ve uygulayabilme, kültürün teşekkülü ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibi olabilme, küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyiş bilgisine sahip olabilme gibi program yeterliliklerine orta düzeyde bir katkı sağlarken; reklâm çözümlemeleri yapabilme, siyasi iletişim sahasında bilgi sahibi olarak siyasi kampanyalar yapabilme ve kamu diplomasisi araçlarını kullanabilme, iktisadın temel kavramlarını bilme ve alanında uygulamalı tahliller yapabilme, siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilme gibi düşük seviyede bir katkı sunmaktadır. Dersin öğrenme çıktılarının; teorik ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı bilgisine sahip olabilme, kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme, reklâm ve tanıtım kampanyalarını oluşturup uygulayabilme, iletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi, birikim ve tecrübe kazanabilme, topluluk önünde sunum yapabilme, fikirlerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme ve karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim tecrübeleri elde edebilme gibi program yeterliliklerine yüksek düzeyde bir katkısı olmakla birlikte; halkla ilişkiler temel kavramlarını edinme ve uygulamaya aktarabilme, halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirebilme, bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun şuurunda olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirebilme, sponsorluk projeleri hazırlayabilme, halkla ilişkiler disiplininin irtibatlı olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilme ve halkla ilişkiler disipliniyle olan bağlantılarını kurabilme, halkla ilişkiler disiplinden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama iletişimi, siyasî iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme, halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme, ulusal ve uluslar arası sahalarda halkla ilişkiler disiplini ile bağlantı olabilecek güncel olay ve durumları takip edebilme ve halkla ilişkiler disiplini perspektifinden değerlendirebilme, Kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi, etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin önemli çalışma alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme ve uygulamaya aktarabilme, halkla ilişkiler disiplinine yönelik araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve uygulayabilme, halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, ehliyet ve tecrübeleri kazanabilme, halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme kabiliyeti kazanabilme şeklindeki program yeterliliklerine çok yüksek katkısı söz konusu olmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.