MİKROBİYOLOJİ (ISTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986 Düzey Doktora
ISCED Kodu 7-72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Mesleki hazırlık eğitimi değildir
Kabul Koşulları a) Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak b) başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak c) ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitü’ye başvurmak d) ALES veya eşdeğeri sınavdan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senatonun kabul ettiği puanı almış olmaları e) KPDS/ÜDS/YDS ’den veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğeri sınavdan bu puan muadili puan almış olmak f). Başvurdukları programın anabilim dalında yapılacak genel kültür sınavında ve yetenek sınavında başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp Doktoru, Dişhekimi, Veteriner Hekim, Mikrobiyoloji Uzmanı, Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu
İş Birliği
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uygulanan Doktora programı ile iş birliği içindedir.
Program Başkanı

Vizyon

Mikrobiyoloji Doktora Programının Vizyonu Mikrobiyoloji alanında, yeni teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyen, bilgiye, çalışkanlığa, liyakata, insan haklarına ve etik değerlere önem veren akademik kadrolarla; biyogüvenlik koşullarını ve standardizasyonu sağlayan laboratuvarlarda sonuçlarından yararlanılabilir ve iyi planlanmış araştırmalar yapan kurum haline gelmek ve alanında yetkin, çağdaş bilim insanları yetiştirmektir

Misyon

Mikrobiyoloji Doktora Programının Misyonu Mikrobiyoloji alanında bağımsız bilimsel araştırma yapabilme, araştırma verilerini derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşabilmek için gerekli adımları atabilme yeteneği kazanmış, alanında yetkin, çağdaş bilim insanları yetiştirmektir

Kabul Koşulları

a) Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak b) başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak c) ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitü’ye başvurmak d) ALES veya eşdeğeri sınavdan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senatonun kabul ettiği puanı almış olmaları e) KPDS/ÜDS/YDS ’den veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğeri sınavdan bu puan muadili puan almış olmak f). Başvurdukları programın anabilim dalında yapılacak genel kültür sınavında ve yetenek sınavında başarılı olmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.