SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

1. Siyasi, idari, mali ve sosyal olguların ilgili disiplinin kuramsal çerçevesiyle bağdaştırabilme 2. Siyasi, idari, iktisadi ve sosyal yapı ve olgulara dair bilgileri edinme, fonksiyonlarını fayda ve zararlarını ayırt edecek donanıma sahip olma 3. Siyaset, yönetim ve genel olarak sosyal bilim konularında tarihsel, kavramsal, kuramsal altyapıya ve yöneticilik için gerekli bilgi birikimine sahip olma; söz konusu bilgileri analitik bir biçimde değerlendirebilme ve ilgili alana yönelik hangi bilgiye hangi alanda, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme; 4. Demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı edinme

Beceri

1. Bütüncül bir biçimde sosyal bilimlerin temel kavramlarını kavrayabilme, 2. Bu alanlardaki bilgilerini hayata geçirebilme yeteneği; 2. Toplumsal ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ve bu amaçlarla uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi; 3. Bir toplumsal/siyasal/iktisadi ve hukuki konuyu disiplinlerarası bir sorunsal olarak tanımlayabilme, karşılaştırma yapabilme ve farklı alanlarla ilişkilendirebilme becerisi; 4. Sosyal ve siyasal sorunların çözümlenmesinde bilimsel ve yaratıcı düşünce ile eleştirel aklın geliştirilmesi. Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler: 1. Bilgiye ulaşma ve üretme konusunda yeni yöntemleri takip etme ve yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma; 2. Mesleki, kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma; 3. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma; 4.Liderlik, ikna kabiliyeti ve çok yönlü analiz edebilme becerisi; 5. Farklılıklara saygılı, düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı açık bir kamusal alan anlayışı geliştirme. 6. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirebilme ve destek sağlayabilme kapasitesini geliştirme

Yetkinlik

Program Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çerçevesi'ni dikkate alarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri sunmakta, bu bilgileri kullanabilme, kamu yönetimi ile ilgili olguları yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu bilgilerden hareketle kamu yönetimi alanındaki sorunları çözümleyebilme, takım çalışmasında karmaşık sorunlar karşısında takımın bir üyesi olarak gerekli sorumlulukları alabilme, alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, verileri toplamada bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve sahip olduğu siyaset bilimi ve kamu yönetimine bilgileri bireysel kariyerine yansıtabilme, kamusal duyarlılıkları ve etik değerlerle aydın olma sorumluluğunu birleştirebilen bir yaklaşımla toplum sorunlarına eğilebilme gibi yetkinlikler kazandırmayı öngörmektedir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.